ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การกํากับติดตามผลการดําเนินการทางวินัย นายจีระวัฒน์ ฉํ่ารัศมี อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2558 โครงการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค นายสิฐากฤษ สิรยายน แล้วเสร็จ
3 2561 โครงการจัดทำ ระบบรายงานผล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ (HR Report Online) นายสิฐากฤษ สิรยายน แล้วเสร็จ
4 2561 โครงการจัดทำ คลังความรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge) นายสิฐากฤษ สิรยายน แล้วเสร็จ
5 2563 สำรวจสุขภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข แล้วเสร็จ
6 2561 คู่มือการลา และการได้รับเงินเดือนรระหว่างลาสำหรับข้าราชการ นางสาวเกศินี เกียรติกุล แล้วเสร็จ