ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองบริหารการคลัง

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2558 แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ แล้วเสร็จ
2 2556 แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน นางสาวอรทัย ปานเจริญ แล้วเสร็จ
3 2558 แนวทางการปฏิบัติงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา แล้วเสร็จ
4 2559 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กองคลัง กรมควบคุมโรค นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ แล้วเสร็จ
5 2561 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ แล้วเสร็จ
6 2554 คู่มือการจัดทำบัญชี นางสาวอรทัย ปานเจริญ แล้วเสร็จ
7 2555 คู่มือวัฒนธรรมบริการกองคลัง นางสาวนงลักษณ์ ลิ้มโอภาสมณี แล้วเสร็จ
8 2556 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดหาพัสดุของกองคลัง โดยวิธีตกลงราคา นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ แล้วเสร็จ
9 2559 แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารแผนงานโครงการ นางสาวพรทิพย์ ชมเดช แล้วเสร็จ
10 2561 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นายชนาธิป นวลแจ่ม แล้วเสร็จ
11 2557 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรมควบคุมโรค นางสาวพรทิพย์ ชมเดช แล้วเสร็จ
12 2557 แนวทางค่าเช่าบ้าน นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ แล้วเสร็จ
13 2555 แนวทางการใช้บัตรเครดิตราชการ นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ แล้วเสร็จ
14 2557 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงบประมาณ นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ แล้วเสร็จ
15 2557 คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ แล้วเสร็จ