ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองนวัตกรรมและวิจัย

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การศึกษาปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อการพัฒนาระบบการตรวจจับ แจ้งเตือนอุบัติเหตุทางถนนและการตอบสนองทางการแพทย์ที่เกิดจากรถโดยสาร นายไผท สิงห์คำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ของการป้องกันและควบคุม พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในประเทศไทย นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2559 ต้นทุนการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี โดยเจ้าหน้าที่ชุมชน นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร แล้วเสร็จ
4 2559 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร แล้วเสร็จ
5 2554 รายงานผลการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2554 นายปวิตร คตโคตร แล้วเสร็จ
6 2563 การประเมินมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปรียบเทียบกับกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขององค์การอนามัยโลก นางสาวเบญจมาศ นาคราช แล้วเสร็จ
7 2560 สมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย นางพัฒฑิกรณ์ ทองคำ แล้วเสร็จ
8 2563 Line ChatBot “Covid-19 ป้องกันได้” นางสาวชลนที รอดสว่าง แล้วเสร็จ
9 2561 คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ แล้วเสร็จ
10 2561 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ แล้วเสร็จ
11 2562 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ แล้วเสร็จ
12 2562 นวัตกรรมระบบบริหารงานวิจัย นายอรรถพล คุณเศษ แล้วเสร็จ
13 2564 line chat bot EC Easy Connect นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2561 การประเมินผลการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้กรมควบคุมโรคปี 2557-2559 ไปใช้ประโยชน์ นายปวิตร คตโคตร แล้วเสร็จ