ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2562 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ และสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่/คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา นางสาวสุธาสินี บุญธรรม แล้วเสร็จ
2 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และบุคลากร เพื่อพัฒนารูปแบบ /แนวทาง และการติดตามการดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (ระดับมัธยมศึกษา) /(ร่าง) รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา)เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ นางสาววรินดา ดาอ่ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2563 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (งบ สสส.)/คู่มือเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ นางสาวสุธาสินี บุญธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2562 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี2562/เล่มรายงานประจำปี งบประมาณ 2561 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ นางสาวบังอร สุภาเกตุ แล้วเสร็จ
5 2562 พัฒนาระบบและกลไกกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ/ระบบฐานข้อมูลกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติฯ นางสาวฐิติพร กันวิหก แล้วเสร็จ
6 2562 นวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์/นวัตกรรม “ระบบติดตามการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต” นางสาวรุ้งทิพย์ นานาพัฒนผล แล้วเสร็จ
7 2562 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ/รายงานผลสำรวจข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ในประเทศไทย นางสาวอรณิช ชำนาญศิลป์ แล้วเสร็จ
8 2562 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ/รายงานผลสำรวจข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ (4P) ใน เขตบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร นางสาวอรณ ชำนาญศิลป์ แล้วเสร็จ
9 2562 โครงการขับเคลื่อน สร้างความร่วมมือ และความตระหนักรู้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ/สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมายควรรู้ ภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
10 2562 โครงการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือ และความตระหนักรู้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ/ถาม – ตอบข้อกฎหมายควบคุมยาสูบ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 สำหรับประชาชน นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
11 2561 โครงการพัฒนางานวิชาการและจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ปี 2561/รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนนักเรียนอายุ15-18 ปี ใน12 เขตบริการสุขภาพและกทม.ปี2561 นางสาวณัฐกานต์ ธาตะนะ แล้วเสร็จ
12 2561 โครงการพัฒนางานวิชาการและจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ปี 2561/รายงานการพยากร์โรคและภัยสุขภาพ เรื่อง "แนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปีพ.ศ.2560-2579) นางสาวนาริฐา ทาคำสุข แล้วเสร็จ
13 2564 โครงการศึกษาเรื่องการประเมินโครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน ประเทศไทย นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2565 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเลิกบุหรี่ นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2566 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังยาสูบที่เหมาะสมของเขตสุขภาพ นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2559 โครงการพัฒนางานวิชาการและจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ปี 2559/ผลิตภัณฑ์ : ประมาณการผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุหรี่ซิกกาแรต กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล แล้วเสร็จ
17 2559 โครงการเสริมสร้างการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมยาสูบในโรงเรียน/ผลิตภัณฑ์: หนังสือหลักสูตรนักสืบยาสูบ(สำหรับเยาวชน)ฉบับปรับปรุง นายเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล แล้วเสร็จ
18 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสื่อสารสาธารณะเพื่อควบคุมยาสูบ/ผลิตภัณฑ์: ระบบติดตามการออกใบอนุญาตการจดแจ้งรายการส่วนประกอบ ยส.3 นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล แล้วเสร็จ
19 2562 โครงการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือ และความตระหนักรู้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ /ผลิตภัณฑ์ : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นายนายปริญญา ดาระสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
20 2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ /ผลิตภัณฑ์: คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น นางสาวอรณิชา หนูนาค แล้วเสร็จ
21 2563 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ และสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่/ผลิตภัณฑ์: คู่มือขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา นางสาวอรณิชา หนูนาค แล้วเสร็จ
22 2557 Marketing Strategy of Cigarettes Shops Selling in Bangkok, Thailand นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ แล้วเสร็จ
23 2558 Community-Based Model for Tobacco Control: Best Practice in Fao Rai Nong Khai Province, Thailand นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล แล้วเสร็จ
24 2561 Participatory in The Management of Caring and Helping the Students to Prevent Smoking: Case Study Secondary School Southern in Thailand นายเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล แล้วเสร็จ