ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ