ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองป้องกันการบาดเจ็บ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 Intervention literatures of sexual violence in juvenile: A systematic Review นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บสำหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 สมรรถนะของเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอาย นางสาว นิพา ศรีช้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2562 Reliability of Protein Abundance and Synthesis Measurements in Human Skeletal Muscle นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ แล้วเสร็จ