ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 (สงขลา)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีต่อการดื้อและการกลายพันธุ์ของยุงลายบ้านเพื่อพยากรณ์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2562 ความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการกำจัดและปลอดโรคเรื้อนใน ภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
3 2562 Quality of life and associated factors among migrant prostitutes in economic area นางโสภิษตา ตันธนาธิป แล้วเสร็จ
4 2562 ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเองที่ทำนายคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการหญิง ต่างชาติ นางโสภิษตา ตันธนาธิป แล้วเสร็จ
5 2562 Innovation distance learning methos of chigger mites as vectors of scrb typhus: a preliminary นางเรวดี คำเลิศ แล้วเสร็จ
6 2560 STIGMA TOWARD LEPROSY AMONG LEPROSY STAKEHOLDERS IN LEPROSY HIGH RISK AREA, LOWER SOUTH THAILAND นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
7 2560 EFFECTIVENESS OF ACTIVE LEPROSY SCREENING AMONG CONTACT OF LEPROSY INDEX CASE IN LOWER SOUTH OF THAILAND นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
8 2560 PARTICIPATORY ACTION RESEARCH ON MODEL DEVELOPMENT FOR TRACING HOUSEHOLD CONTACTS OF LEPROSY IN LOWER SOUTH OF THAILAND นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
9 2561 การคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ในกลุ่มชาวไทย-มุสลิมที่เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ นางสาววิชุตา บุษบงค์ แล้วเสร็จ
10 2560 การสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากหอยพิษ นางสวรรยา จันทูตานนท์ แล้วเสร็จ
11 2560 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นางฝนทิพย์ พริกชู แล้วเสร็จ
12 2561 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนประชากรหนูและความชุกชุมของหมัดหนูในพื้นที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ปี2559-2561 นางสาววิชุตา บุษบงค์ แล้วเสร็จ
13 2558 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ำ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2557-2558 นางสาวพัชรี นัครา แล้วเสร็จ
14 2561 การศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภคในพื้นที่ช่องทางเข้าออกประเทศภาคใต้ตอนล่าง ปี 2559-2561 นางสาววิชุตา บุษบงค์ แล้วเสร็จ
15 2559 การศึกษาสถานการณ์การสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาววิชุตา บุษบงค์ แล้วเสร็จ
16 2558 ปัจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวอังศุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ แล้วเสร็จ
17 2563 การศึกษาต้นทุนครัวเรือนของการป่วยด้วยชิคุนกุนยาในภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
18 2563 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดพัทลุง นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม แล้วเสร็จ
19 2564 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประเมินนับไข่ยุงลาย นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 2564 การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมลูกน้ำและป้องกันการวางไข่ของยุงจากน้ำส้มควันไม้ นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2564 อุปกรณ์ช่วยตรวจภายในเคลื่อนที่ นางโสภิษตา ตันธนาธิป อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2564 ประสิทธิผลของเครื่องพ่นเคมีชนิดฤทธิ์ตกค้างแบบประยุกต์ในการควบคุมพาหะมาลาเรีย นายกามัล กอและ อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2564 ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในผู้เดินทางจากเขตติดโรค ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (Q-Alert) นายอดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2563 ความเครียดและภาวะหมดไฟของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นางโสภิษตา ตันธนาธิป แล้วเสร็จ
25 2563 ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสี่ชนิด (หางไหลแดง หางไหลขาว ว่านน้ำ และสาแก หรือขนุนสำปะลอ) ที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ และมีฤทธิ์ไล่ยุงลายบ้านตัวเต็มวัย (Aedes aegypti) นายสุรเชษฐ์ เดชสงค์ แล้วเสร็จ
26 2563 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟในการดักจับยุงก้นปล่อง นายกามัล กอและ แล้วเสร็จ
27 2563 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยรายบุคคลในผู้ป่วยวัณโรค Line refer นายภูโมกข์ อัมพวา แล้วเสร็จ
28 2560 การทดสอบประสิทธิภาพ(Steinernema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน นายสุรเชษฐ์ เดชสงค์ แล้วเสร็จ
29 2560 รายงานสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
30 2562 การเสียชีวิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานผลิตยางสกริมเครพ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา สิงหาคม 2562 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
31 2562 รายงานการสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคเมอลิออยโดสิส นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
32 2562 การเสียชีวิตจากก๊าซชีวภาพจากฟาร์มหมู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มิถุนายน 2562 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
33 2562 สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 5 มิติ ในเขตสุขภาพที่ 12 พ.ศ.2561 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
34 2562 การระบาดของภาวะขาดวิตามินบี 1 ในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
35 2562 การวิเคราะห์เชิงพรรณาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา พ.ศ.2561 นางสาวนัจมี หลีสะหัด แล้วเสร็จ
36 2562 หอยสองฝาทำให้เกิดอัมพาตได้จริงหรือ(Paralytic Bivalva Shellfish) ในอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เดือนกรกฏาคม 2560 นางสวรรยา จันทูตานนท์ แล้วเสร็จ
37 2561 รายงานผลการสำรวจความพร้อมของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา เมษายน 2561 นายสคร.12 สคร.12 แล้วเสร็จ
38 2561 รายงานผลการสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา เมษายน 2561 นายสคร.12 สคร.12 แล้วเสร็จ
39 2561 รายงานผลการสำรวจความตระหนักรู้ของประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา เมษายน 2561 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
40 2561 รายงานการสำรวจความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา เมษายน 2561 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
41 2561 รายงานการสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
42 2561 รายงานการสอบสวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
43 2561 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.2559 จังหวัดสตูล นางสวรรยา จันทูตานนท์ แล้วเสร็จ
44 2560 สถานการณ์การจัดซื้อพัสดุโครงการประชุมอบรมศึกษาดูงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นางสาวเมธิกา นวลมิ่ง แล้วเสร็จ
45 2561 ผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานรณรงค์วัคซีนหัด ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ปี 2560 นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ แล้วเสร็จ
46 2560 การประเมินคุณภาพผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นางสาวฐิติมา ไกรรินทร์ แล้วเสร็จ
47 2560 การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I(COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย นายกามัล กอและ แล้วเสร็จ
48 2560 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธ์ุเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อน โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากและพื้นที่ไม่พบโรคสครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย นางสาววาสินี ศรีปล้อง แล้วเสร็จ
49 2559 รายงานสอบสวนการระบาดโรคเลปโตสไปโรซิส อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
50 2559 การรับรู้ของข้าราชการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ นางสาวสงกรานต์ พณะชัย แล้วเสร็จ
51 2559 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโชยน์ที่ควรรู้ของพนักงานราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นางอรัญญา อ่อนรักษ์ แล้วเสร็จ
52 2559 การเฝ้าระวังโรคในโครงการกำจัดโรคหัด ภาคใต้ตอนล่าง พ.ศ. 2559 นางนลินี ช่วยดำรงค์ แล้วเสร็จ
53 2559 ผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพตำบลปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 12 นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน แล้วเสร็จ
54 2559 ผลการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ พื้นที่เขต 12 ปี 2557-2559 นางสาวอังศุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ แล้วเสร็จ
55 2559 การศึกษาเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้ นางสาววาสินี ศรีปล้อง แล้วเสร็จ
56 2559 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการตรวจบันทึกยานพาหนะและการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ นายอดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์ แล้วเสร็จ
57 2562 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย นายกามัล กอและ แล้วเสร็จ
58 2558 การสำรวจปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสำรวจตนเองเพื่อค้นหา และป้องกันความพิการจากโรคเรื้อน หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2558 นางวาสนา ยกสกูล แล้วเสร็จ
59 2558 สถานการณ์การใช้หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2554-2557 นางบูชิตา นันพิไชย แล้วเสร็จ
60 2558 รายงานปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบโรคความดันโลหิตสูง นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
61 2558 รายงานปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบโรคเบาหวาน นางสาวหทัยทิพย์ จุทอง แล้วเสร็จ
62 2558 การศึกษายุงพาหะไข้มาลาเรียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม แล้วเสร็จ
63 2558 พัฒนาการบริการงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นางอรัญญา อ่อนรักษ์ แล้วเสร็จ
64 2558 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ต่อการให้บริการห้องจ่ายยา ณ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี แล้วเสร็จ
65 2558 การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความไวต่อยาไรแฟมพิซินและ MDR-TB ระหว่างวิธีมาตรฐานกับวิธีใช้เครื่องอัตโนมัติ GeneXpert®IV ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง นายนาสโรน เจ๊ะเล๊าะ แล้วเสร็จ
66 2558 การบริหารจัดการยาวัณโรคในเขตภาคใต้ตอนล่าง นางสาวนูรไอณี คารี แล้วเสร็จ
67 2558 ประเมินผลเชิงพัฒนาการกำจัดโรคเรื้อนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ แล้วเสร็จ
68 2558 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ ของพนักงานบริการหญิงเชื้อสายพม่าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางโสภิษตา ตันธนาธิป แล้วเสร็จ
69 2558 การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง: กรณีศึกษาอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาปี 2558 นางขนิษฐา เกิดศรี แล้วเสร็จ
70 2558 การสอบสวนโรคสครับไทฟัส อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต พ.ศ.2558 นายชูศักดิ์ โมลิโต แล้วเสร็จ
71 2558 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งต่อข้อมูลให้บริการในหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ นายภูโมกข์ อัมพวา แล้วเสร็จ
72 2558 รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบล นายอดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์ แล้วเสร็จ
73 2558 การประเมินคุณภาพผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการด้วยกล้องจุลทรรศน์ นางโฉมศรี วิเศษสินธุ์ แล้วเสร็จ
74 2558 ประสิทธิผลการอบรมแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของแกนนำสถานบริการทางเพศ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี แล้วเสร็จ
75 2558 การบริหารจัดการวัคซีนในเขตภาคใต้ปี 2558 นางสาวธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ แล้วเสร็จ
76 2558 สถานการณ์โรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2556-2557 นางวีรยา ขวัญทอง แล้วเสร็จ
77 2558 พฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความพึงพอใจต่อคลินิกสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นางฝนทิพย์ พริกชู แล้วเสร็จ
78 2558 ปัจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวอังศุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ แล้วเสร็จ
79 2558 สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยสาเหตุการจมน้ำของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษากรณีรอดชีวิต ในเขตภาคใต้ตอนล่าง นางสาวเรวดี พุทธรัตน์ แล้วเสร็จ
80 2558 สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา นางสาวพัชรี นัครา แล้วเสร็จ
81 2558 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรู้จักและเข้าใจโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในประชาชนชาวไทยมุสลิมที่กำลังจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย นายอรรฆวรรณ สุขคล้าย แล้วเสร็จ
82 2558 ศึกษาการกระจายการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ในนักเรียนจังหวัดนราธิวาสด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นางสาวชนมน เศษพงค์ แล้วเสร็จ
83 2558 ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทาและแบบธูปจุดกันยุงต่อยุงลายบ้าน นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ แล้วเสร็จ
84 2558 การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นางสาววรรณวิสาข์ จันทร์แก้ว แล้วเสร็จ
85 2558 การป่วยเป็นวัณโรคในเด็กกรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา นางอวยพร เพ็ชรบริสุทธิ์ แล้วเสร็จ
86 2558 ความชุกของวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องกัก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพร ด่านปิยโชคกุล แล้วเสร็จ