ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 (นครศรีธรรมราช)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2561 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช/คู่มือการจัดการพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลายแบบผสมผสานพื้นที่ภาคใต้ตอนบน นายสุธีระ ขนอม แล้วเสร็จ
2 2561 โครงการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 ปี 2561/ ผลการประเมินโรคมือ เท้า ปาก ในเขต 11 นางสุนันทา รอดสม แล้วเสร็จ
3 2561 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร่้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช/ การประเมินโครงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 นางลัดดา จิรัตน์ฐิกุล แล้วเสร็จ
4 2561 โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11/ ประสิทธิผลการใช้มาตรการทีมผู้ก่อการดีในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นทีเขตสุขภาพที่ 11 นางศิริพร มัชรินทร์ แล้วเสร็จ
5 2561 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/ การประเมินประสิทธิผลมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561 นางสาวกชรดา ศิริผล แล้วเสร็จ
6 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเขตภาคใต้ตอนบน/ ผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2558-2560 นางสาวกรรณิกา สุวรรณา แล้วเสร็จ
7 2561 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเมืองของจังหวัดภูเก็ต/ การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเมืองของจังหวัดภ นายสุรชาติ โกยดุลย์ แล้วเสร็จ
8 2561 การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษจากสารสกัดจากพืชต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน/ การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษจากสารสกัดจากพืชต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน นายคณพศ ทองขาว แล้วเสร็จ
9 2561 รูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการการกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย (ภายใต้ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2560-2569)/ รูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการการกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอน นายสุริโย ชูจันทร์ แล้วเสร็จ
10 2562 พลวัตการแพร่โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เคลื่อนย้ายประชากรสูง จังหวัดภูเก็ต: การศึกษาไปข้างหน้า 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) : ระยะที่หนึ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยและสุนัขในพื้นที่ละแวกบ้านที่พบผู้ป่วย/ พลวัตการแพร่โรคไข้เลือดออกใ นายสุรชาติ โกยดุลย์ แล้วเสร็จ
11 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช/ แนวทางการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 11 นายสุธีระ ขนอม แล้วเสร็จ
12 2563 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เหยื่อน้ำหวานผสมสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน/ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เหยื่อน้ำหวานผสมสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน นายคณพศ ทองขาว แล้วเสร็จ
13 2563 ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากจิงจูฉ่าย (Artemisia lactiflora) เกสรตัวผู้ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis) และชุมเห็ดเทศ (Senna alata [L.] Roxb) ในการออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านและฤทธิ์ไล่ยุงลายบ้าน/ ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากจิงจูฉ่าย (Artemisia lactiflora) เก นางสาวกชพรรณ สุกระ แล้วเสร็จ
14 2563 ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน/ ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน นางอรัญญา ภิญโญรัตนโชติ แล้วเสร็จ
15 2563 ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกัญชาแมว สะระแหน่ และกานพลู แบบทาและธูปจุดกันยุงต่อยุงลายบ้าน/ ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกัญชาแมว สะระแหน่ และกานพลู แบบทาและธูปจุดกันยุงต่อยุงลายบ้าน นางสาวอุบลรัตน์ นิลแสง แล้วเสร็จ
16 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การศึกษา รูปแบบการจัดการในภาวะ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) โดยใช้กลไกคณะกรรมการพ นายถวิล หนูวงศ์ แล้วเสร็จ
17 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การศึกษา รูปแบบการจัดการในภาวะ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) โดยใช้กลไกคณะกรรมการพ นางถวิล หนูวงศ์ แล้วเสร็จ
18 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การศึกษารูปแบบการจัดการในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ นายณัฐพิมล ณ นคร แล้วเสร็จ
19 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การประเมินผลการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กระบวนการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) ในพื้นที่อำเภ นายณัฐพิมล ณ นคร แล้วเสร็จ
20 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การประเมินผล “การนำกลไกการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)” มาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใ นายสุทิศา รักขาว แล้วเสร็จ
21 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การประเมินโครงการป้องกันและควบคุมฒโรคไข้เลือดออก โดยใช้กระบวนการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอทับปุด จังหวัดพั นางสาววรรณวรา หวานสนิท แล้วเสร็จ
22 2563 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช/ การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภู นายกชกร กองไธสง แล้วเสร็จ