ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2561 รูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ แล้วเสร็จ
2 2561 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานผู้ป่วยอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) นางสาวอภิญญา ดวงสิน แล้วเสร็จ
3 2562 การศึกษาการรับรู้รับทราบความพึงพอใจข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันตนเองต่อโรคฉี่หนูของประชาชนในพื้นที่ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวฤชุอร จอมทอง แล้วเสร็จ
4 2562 โครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ
5 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา นางสาวศิริวรรณ อุทธา แล้วเสร็จ
6 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานมาตรการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา นางสาวอภิญญา ดวงสิน แล้วเสร็จ
7 2565 โครงการการศึกษาความเหมาะสมการใช้ยา Levofloxacin ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 นายเสถียร เชื้อลี อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2562 โครงการประเมินผลความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ
9 2565 โครงการ ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยในประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10..ปี 2563-2564 นายเสถียร เชื้อลี อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2565 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียแบบยั่งยืน นางสาวจุฬารัตน์ มานะดี อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2564 ผลการนำบันได 7 ขั้น เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานไปปฏิบัติ นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2564 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคผู้ต้องขังที่ได้รับการจำหน่ายจากเรือนจำสู่ครอบครัวของพื้นที่เขตรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2564 การเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้นและสูตรยาปกติ นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2563 โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินชุมชน โรคหลอดเลือดหัวใจ กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี *(เป็น โครงการ วิจัยต่อเนื่อง 2 ปี 2563-2564)* นางสาวจุติพร ผลเกิด อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2563 โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนานด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี *(เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี 2563-2564)* นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2564 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2564 การประเมินผลกระทบจากการนำนโยบายการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีทันที any CD4 ไปปฏิบัติในประเทศไทย นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 2564 การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบทันที any CD4 ต่อผู้ให้บริการในคลินิกบริการการยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลภาครัฐ นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 2564 การประเมินผลกระทบจากนโยบายการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีทันที any CD4 ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 2564 การประเมินผลกระทบจากนโยบายการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีทันที (any CD4) ต่อรูปแบบการให้บริการในยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลรัฐ นายเสถียร เชื้อลี อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2562 การพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ
22 2564 Application ODPC10 LAB นางสายฝน อารีเหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2563 Application POND-YA นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร แล้วเสร็จ
24 2564 คู่มือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางวิภาวี แสนวงษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 2564 การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม: การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนอนพยาธิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย สีหะวงษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 2562 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 นางสุชญา สีหะวงษ์ แล้วเสร็จ
27 2562 การพัฒนารูปแบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ผลการประเมินตนเอง NCD Clinic Plus แบบออนไลน์ นางสาวมนศภรณ์ สมหมาย แล้วเสร็จ
28 2561 ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นายสฤษดิ์ กุคำอู แล้วเสร็จ
29 2561 คู่มือการประยุกต์ใช้บทเรียนนวัตกรรมการดำเนินงานด้านวัณโรค นายเสถียร เชื้อลี แล้วเสร็จ
30 2561 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 นางสุชญา สีหะวงษ์ แล้วเสร็จ
31 2560 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ ปี 2560 นางสุชญา สีหะวงษ์ แล้วเสร็จ
32 2559 การพัฒนารูปแบบการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทย ศึกษากรณี:การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ แล้วเสร็จ
33 2559 โครงการพัฒนากลไกการประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ของ สคร.10 นางสุชญา สีหะวงษ์ แล้วเสร็จ
34 2559 คู่มือการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและการบำรุงรักษาเบื้องต้นในงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก นายอุดมสิน รตนธงชัย แล้วเสร็จ
35 2559 การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ
36 2558 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นายวัชรชัย ครองใจ แล้วเสร็จ
37 2558 โครงการ กระบวนการพัฒนานโยบายการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ
38 2558 โครงการ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7อุบลราชธานี นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม แล้วเสร็จ