ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองกฎหมาย

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การถอดบทเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco Control Operation Unit : ATCU) นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 กระบวนการจัดการข้อมูล และเอกสารของกลุ่มงานในกองกฎหมาย นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2562 ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย "พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558" นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร แล้วเสร็จ
4 2563 ระบบการจัดการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ แล้วเสร็จ