ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (นครราชสีมา)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 ประเมินการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย แล้วเสร็จ
2 2563 ประเมินโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ นางลักลีน วรรณประพันธ์ แล้วเสร็จ
3 2563 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช นางสุพาพร แสนศรี แล้วเสร็จ
4 2563 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562 นายกฤศ เรียงไธสง แล้วเสร็จ
5 2563 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นางสุรัสวดี ตั้งสุภาชัย แล้วเสร็จ
6 2563 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลวันลาบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมควบคุมโรค (Departmental Personnel Information system : DPIS) นางจิรณัฐ์ กุดกลาง แล้วเสร็จ
7 2563 คู่มือแนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบติการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นายศตวรรษ แสนใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2563 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ในการส่งเสริมพฤติกรรม การลดปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 9 นายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2563 ประเมินผลการจัดการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อด้วยกลไลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นางขนิษฐา ศรีวันทา แล้วเสร็จ
10 2563 การสำรวจปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 อายุ 15-19 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 9ปีงบประมาณ 2562 นาย อนุเทพ แซเล้า แล้วเสร็จ
11 2564 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ เขตสุขภาพที่ 9 นายนายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2564 การพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2564 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นางนางจันทกานต์ วลัยเสถียร อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2564 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2564 นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2564 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการสอบสวนโรค นายศตวรรษ แสนใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2565 โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 นายธีระศักดิ์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2566 ความชุกและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในผู้ป่วยและสุกร เขตสุขภาพที่ 9 นางสมร นุ่มผ่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 2561 ความชุกของวัณโรคดื้อยาในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561” นางกัลยาณี จันธิมา แล้วเสร็จ
19 2561 การจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก นางสุรัสวดี ตั้งสุภาชัย แล้วเสร็จ
20 2561 คู่มือระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหาร เป็นสื่อในโรงเรียน นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา แล้วเสร็จ
21 2562 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาด้วยเครื่องมือ Xpert MTB/RIF assay ที่มีต่อผลการรักษา นางสมร นุ่มผ่อง แล้วเสร็จ
22 2562 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงงาน นางสาวนันท์นภัส สุขใจ แล้วเสร็จ
23 2562 การพัฒนาคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2562 แนวทางเทคนิคการสอบสวน และควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร แล้วเสร็จ
25 2564 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการดื้อยาของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส นางสมร นุ่มผ่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 2565 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นายเดชาธร วงศ์หิรัญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 2565 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการ และการดูแลอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่อยู่ในวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 นางญาดา โตอุตชนม์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 2564 การสำรวจความรอบรู้ไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก จังหวัดนครราชสีมา นางสาวธันวดี รู้รอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 2564 ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (E-tracking ODPC9) Version2 นางปาริชาติ จิตกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 2564 กล่องอาหารเพื่อสุขภาพ นางนางเปรมปรีด์ ชวนะนรเศรษฐ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 2564 โปรแกรมคำนวนการใช้สารเคมีผสมในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค นายศรเพชร มหามาตย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 2564 SAT&JIT Lab นางสายชล เพชรล้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 2564 Easy Response นางสาวลักขณา สีนวลแล อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 2564 โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ Phase 1 นางสาวนางสาวญาณิศา สมกำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ
35 2564 ผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นเหม็นทรายกำจัดลูกน้ำ นางสาวสุนันทา พันขุนคีรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 2564 BOT NOI digital doctor นางสมร นุ่มผ่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 2564 Lab Outbreak R9 นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียม อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 2564 RC9 นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 2564 เครื่องโฉบวัดละอองน้ำยาสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ นายเดชาธร วงศ์หิรัญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 2564 Chat Bot คุณระเบียบ นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 2564 BOT Chat “HRM Service” นางสาวจิดาภา วงษ์ประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 2554 การส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของชุมชนผู้สัมผัสโรคเรื้อน ม.๑๑ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นางญาดา โตอุตชนม์ แล้วเสร็จ
43 2558 ปัจจัยความล่าช้าในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 นางญาดา โตอุตชนม์ แล้วเสร็จ
44 2559 แนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นางญาดา โตอุตชนม์ แล้วเสร็จ
45 2560 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาในเขตเมือง นายบัณพิต วรรณประพันธ์ แล้วเสร็จ
46 2558 โครงการวิจัยประยุกต์logic model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่9 นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล แล้วเสร็จ
47 2558 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิไบไม้ตับโดยชุมชนในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหานอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
48 2558 รายงานผลการวิจัยพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ นายนิยม ไกรปุย แล้วเสร็จ
49 2558 ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคหลังเข้าสู่ประชาคมอาเชียนพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ นางกาญจนา ยังขาว แล้วเสร็จ
50 2559 การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน นายอภิรัตน์ โสกำปัง แล้วเสร็จ
51 2559 การพัฒนารูปแบบสื่อเพื่อการรณรวค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบลหนองบัวศาลา นางสุรัสวดี ตั้งสุภาชัย แล้วเสร็จ
52 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีที่นั่งในพื้นที่เสี่ยง นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล แล้วเสร็จ
53 2562 ระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อของผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ นายสุเมธ บุตรดี แล้วเสร็จ
54 2563 E-tracking ODPC9) Version1 นางปาริชาติ จิตกลาง แล้วเสร็จ
55 2563 ตู้หน้ากากอนามัยแบบหยอดเหรียญ นายนายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ แล้วเสร็จ
56 2563 SAT JIT LAB นางสายชล เพชรล้ำ แล้วเสร็จ
57 2566 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินงานเฝ้าระวังวัณโรคปอดเชิงรุกในชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางสมร นุ่มผ่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ
58 2566 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส นางสมร นุ่มผ่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ