ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (อุดรธานี)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การพัฒนากลไกการจัดการข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตราย กรณีศึกษา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 ความรอบรู้สุขภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวกานต์ญานี เกียรติพนมแพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2564 การประเมินระบบข้อมูลโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางไข่ของยุงลายบ้าน ในพื้นที่ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู นายธนวรรธน์ เมืองซอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2564 การประเมินระบบข้อมูลวัณโรค นางสาวสุนันทา แสนวงษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2564 การประเมินระบบข้อมูลโรคซิฟิลิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2564 การศึกษาความชุกวัณโรคในกลุ่ม Health Care Workers ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวสุนันทา แสนวงษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 การศึกษาสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2565 การรับรู้ในบทบาทของคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ 2562 นายสราวุธ เอกอำพัน อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2565 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตัดอ้อย พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2565 การศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศร้อนหรือร้อนจัด กับการเกิดโรคลมแดดและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2566 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง และพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมอุบัติภัย กรณีแอมโมเนียรั่วไหลในสถานประกอบการโรงน้ำแข็ง พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2563 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำวิจัยของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ แล้วเสร็จ
14 2563 การประเมินความเสี่ยงของชนิดยุงพาหะโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ นางสาววิรัลพัชร ดิษฐาพันธ์ แล้วเสร็จ