ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (ขอนแก่น)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 รูปแบบและประสิทธิผลของการควบคุมการกินยา (DOT) ต่อการรักษาวัณโรค: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี แล้วเสร็จ
2 2563 รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นางสุพัตตรา สิมมาทัน แล้วเสร็จ
3 2563 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ทางสุขภาพเรื่องวัณโรคของประชาชน นางดวงใจ ไทยวงษ์ แล้วเสร็จ
4 2563 ระดับตะกั่วและแคดเมียมในประชาชนและสิ่งแวดล้อมชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา แล้วเสร็จ
5 2563 การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล นางสาวประวีณา สัชชาพงษ์ แล้วเสร็จ
6 2563 ประเมินประสิทธิผลมาตรการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นางวาสนา สอนเพ็ง แล้วเสร็จ
7 2562 การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์ แล้วเสร็จ
8 2561 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เมต้า นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์ แล้วเสร็จ
9 2562 ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 นางประวีณา สัชชาพงษ์ แล้วเสร็จ
10 2563 แนวโน้มและรูปแบบการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวีในตัวอย่างส่งตรวจ ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558-2562 นายธีระพจน์ สิงห์โตหิน แล้วเสร็จ
11 2563 การสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นางสาวกุลชล ภัทรโภคานนท์ แล้วเสร็จ
12 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อซ้้าของโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนพื้นที่อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นายคณยศ ชัยอาจ แล้วเสร็จ
13 2563 พัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นางสาวธมลวรรณ จันเต แล้วเสร็จ
14 2563 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาสถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวปวีณา จังภูเขียว แล้วเสร็จ
15 2563 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ของเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ.2558–2562 นางพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
16 2563 การประเมินผลระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นางหฤทัย ทบวงศ์ศรี แล้วเสร็จ
17 2563 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามมาตรการการส่งเสริมการป้องกันควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับประถมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 นางสาวชุติมา วัชรกุล แล้วเสร็จ
18 2563 การศึกษาปัจจัยผู้ให้บ้ริการที่มีผลต่อความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 นางภัทรียา พอจิต แล้วเสร็จ
19 2561 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซีส เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี แล้วเสร็จ
20 2561 รายงานผลการประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) นางศุจินันท์ ตรีเดช แล้วเสร็จ
21 2564 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีเก็บละอองเม็ดน้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน ในภาคสนามระหว่างการใช้มือเก็บโดยตรงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บ นายกองแก้ว ยะอูป อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2564 การประเมินผลสำเร็จของโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี(R2R)เขตสุขภาพที่ 7 พ.ศ. 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย นางกัลยา สกุลไทย อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2563 การศึกษาปัจจัยผู้ให้บริการที่มีผลต่อความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 นางภัทรียา พอจิต แล้วเสร็จ
24 2563 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ของเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ.2558–2562 นางสาวพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
25 2562 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg + ) ในหญิงตั้งครรภ์ที่ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 นางสาวพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
26 2563 ประเมินประสิทธิผลมาตรการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นางวาสนา สอนเพ็ง แล้วเสร็จ
27 2563 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ในพนักงานเก็บขยะ ของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 นางสาวพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
28 2563 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อเอชไอวี – 1 ดื้อยาต้านไวรัสกลุ่ม Integrase Inhibitor นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์ แล้วเสร็จ
29 2561 การดื้อยาของเชื้อเอชไอวีในตัวอย่างส่งตรวจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตุลาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์ แล้วเสร็จ
30 2562 ความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา แล้วเสร็จ
31 2562 Leishmaniasis and vector surveillance in health region 7th นางวาสนา สอนเพ็ง แล้วเสร็จ
32 2563 พัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในหน่วยบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม นางสาวธมลวรรณ จันเต แล้วเสร็จ
33 2564 การศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นางสาวธมลวรรณ จันเต อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 2563 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 7 สู่การใช้ประโยชน์ผ่าน Data Visualization นางสาวมยุรา สีสาร แล้วเสร็จ
35 2563 ความรอบรู้ก้านสขุภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง แล้วเสร็จ
36 2563 รูปแบบและประสิทธิผลของการควบคุมการกินยา (DOT) ต่อการรักษาวัณโรค: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี แล้วเสร็จ
37 2563 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องวัณโรคของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 7 นางดวงใจ ไทยวงษ์ แล้วเสร็จ
38 2563 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขต สุขภาพที่ 7 นายกิตติพิชญ์ จันที แล้วเสร็จ
39 2563 การสำรวจความฉลาดทางสุขภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์ แล้วเสร็จ
40 2564 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/การติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 2565 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นางสุภาพร ทุยบึงฉิม อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 2565 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจสำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 นายุบุญทนากร พรมภักดี อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 2563 ความชุกของลูกน้ำยุุงลาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 – 2562 นางสาวศศิธร แพนสมบัติ แล้วเสร็จ
44 2566 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นางสุภาพร ทุยบึงฉิม อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 2562 Policy Recommendations from Road Safety Action Prevented from Road Traffic Injury in the District Level (D-RTI: District Road Traffic Injury) to Safe Driving Sub-District in Health Region 7 นางสาวมยุรา สีสาร แล้วเสร็จ
46 2562 ประสิทธิภาพเครื่องดูดยุงไฟฟ้าแบบดัดแปลง (Prokapack) นายกองแก้ว ยะอูป แล้วเสร็จ
47 2562 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะอิเลกทรอนิกส์ นางสาวธมลวรรณ จันเต แล้วเสร็จ
48 2562 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล Real-time Polymerase chain reaction กับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค นางสาวจาฬุภรณ์ ชุมพล แล้วเสร็จ
49 2562 การประเมินตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7 นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์ แล้วเสร็จ
50 2562 เปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) กับ GeneXpert และวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อ นางนุชรา กลางประพันธ์ แล้วเสร็จ
51 2562 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในพนักงานเก็บขยะของเทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 นางสาวพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
52 2562 การพัฒนาเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง แล้วเสร็จ
53 2562 อุบัติการณ์การติดเชื้อซ้ำโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง เขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 นายเชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ แล้วเสร็จ
54 2562 การรับรู้โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่พบเชื้อซ้ำ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2562 นายกิตติพิชญ์ จันที แล้วเสร็จ
55 2562 ลักษณะการระบาดและคุณภาพการสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษ ในเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2557–2561 นายอิศเรศ สว่างแจ้ง แล้วเสร็จ
56 2561 การประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ความรู้ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและความพึงพอใจภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 นางกนกพร พินิจลึก แล้วเสร็จ
57 2561 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซีส เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 นางสาวจมาภรณ์ ใจถักดี แล้วเสร็จ
58 2561 รายงานผลการประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) นางศุจินันท์ ตรีเดช แล้วเสร็จ
59 2561 การศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการสังเคราะห์รายงานสอบสวนอุบัติเหตุจากข้อมูลอำเภอเสี่ยงสูงที่ดำเนินการ DHS-RTI ปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 7 นางสาวมยุรา สีสาร แล้วเสร็จ
60 2561 สำรวจปัจจัยเสี่ยงด้านโรคและภัยที่สำคัญในชุมชนเขตเมือง พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ แล้วเสร็จ
61 2561 การพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในสถานประกอบการขนาดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวพิสมัย สุระกาญจน์ แล้วเสร็จ
62 2561 ประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันและสารเคมีที่ใช้ควบคุมยุงลายของเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองในพื้นที่ สคร. 7 ขอนแก่น นายกองแก้ว ยะอูป แล้วเสร็จ
63 2561 แนวโน้มการดื้อยาของเชื้อเอชไอวีในตัวอย่างส่งตรวจที่สคร.7 ขอนแก่น ตั้งแต่ ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 นางสาวสุกัญญา สุทธิบริบาล แล้วเสร็จ
64 2561 ประเมินผลมาตรการขับเคลื่อนของชุมชนในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเยาวชน 15-19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ นายสารัช บุญไตรย์ แล้วเสร็จ
65 2563 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อเอชไอวี-1 ดื้อยาต้านไวรัสกลุ่ม Integrase Inhibitor นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
66 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายบุญทนากร พรหมภักดี แล้วเสร็จ
67 2563 โครงการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น) นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี แล้วเสร็จ