ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (ชลบุรี)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2559 ประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในการกําจัดพาหะนําโรคขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 6 ปี 2559 นางวรรณา ผลอ้อ แล้วเสร็จ
2 2559 พฤติกรรมการมารับยาต้านไวรัสของพนักงานบริการอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี นางวราพร คร่ำกระโทก แล้วเสร็จ
3 2559 การใช้สารเคมีและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เขตสุขภาพที่ 6 นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ แล้วเสร็จ
4 2559 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 นายสุทธิพร บู่ทอง แล้วเสร็จ
5 2560 การพัฒนาชุมชนต้นแบบลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดจันทบุรี นางวารุณี เอ็บมูล แล้วเสร็จ
6 2560 ประเมินการปฏิบัติและการใช้สารเคมีของพนักงานพ่นเคมีในการกําจัดพาหะนําโรคขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาพเขต 6 ปี 2560 นางวรรณา ผลอ้อ แล้วเสร็จ
7 2560 การรับรู้พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของพนักงานบริการทางเพศหญิงที่มารับบริการณ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางคันธมาศ สุพัฒนกุล แล้วเสร็จ
8 2560 สำรวจความรู้และพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการรับสัมผัสมลพิษจากบ่อขยะของ ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 นางสาวนิดาพร ศุขเขษม แล้วเสร็จ
9 2561 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากผลกระทบมลพิษขยะ กรณีศึกษา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางหรรษา รักษาคม แล้วเสร็จ
10 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อหนองในที่แยกได้จากกลุ่มผู้รับบริการที่มีอาการผิดปกติ ณ ศูนย์พัทยารักษ์ นายปภังกร สละรักษ์ แล้วเสร็จ
11 2562 ชายหาดปลอดบุหรี่ แสนสุขโมเดล 4.0 นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง แล้วเสร็จ
12 2562 แบบประเมินความพึงพอใจต่อทีมนิเทศ/ประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี นางชนันภรณ์ เทียนแก้ว แล้วเสร็จ
13 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปี 2561 นางนันทวัน เฮงตระกูลเวนิช แล้วเสร็จ
14 2562 พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลคนไข้เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคทางห้องปฏิบัติการ นางจันทร์พร จินา แล้วเสร็จ
15 2562 สำรวจระบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมืองตามกรอบ 6 building blocks ในเขตสุขภาพที่ 6 นางสาวทิพวรรณ ศิริวรรณยา แล้วเสร็จ
16 2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังเวชภัณฑ์ของ สคร 6 จังหวัดชลบุรี นายธนกฤต กลมเกลียว แล้วเสร็จ
17 2562 การพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาแบบสั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในผู้มารับบริการศูนย์พัทยารักษ์ นางสุธาสิณี เมธพัฒน์ แล้วเสร็จ
18 2562 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเสี่ยงของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 นางมนตริยา อุ่นเทียนโสม แล้วเสร็จ
19 2562 สาเหตุการไม่บันทึกส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการผ่านโปรแกรม TBCM online ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 นางจันทร์พร จินา แล้วเสร็จ
20 2563 ระบบการจัดการงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม (Research & Innovation Management System: E-RIMS) ของสคร. 6 ชลบุรี นางรัตติญา ยมมา อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2563 LAB online นางจันทร์พร จินา แล้วเสร็จ
22 2559 หลักสูตรการอบรมพยาบาลผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน: โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร แล้วเสร็จ
23 2560 การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล นางจันทร์พร จินา แล้วเสร็จ
24 2561 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของหน่วยงานสหสาขาในพื้นที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 6 นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร แล้วเสร็จ
25 2568 เรื่อง E-learning ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ใน สคร.6 ชลบุรี นางสาวสุธิษา สอนเอี่ยม แล้วเสร็จ
26 2568 ศึกษาความชุกของยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียสูงในพื้นที่เขตภาคตะวันออก นายธนู พรรคอนันต์ แล้วเสร็จ
27 2562 คลิปการเจาะโลหิตฉบับพกพา นางสาวชิตชญา ใจเป็ง แล้วเสร็จ
28 2568 ศึกษาความชุกของยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียสูงในพื้นที่เขตภาคตะวันออก นายธนู พรรคอนันต์ แล้วเสร็จ
29 2562 VDO การซ่อมและบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลม นายอดุลย์ เจือจันทร์ แล้วเสร็จ
30 2562 VDO การให้เลือดหมูแทนเลือดหนูในยุงลายตัวเต็มวัย นางสาวมณีรัตน์ สุขจันทร์ แล้วเสร็จ
31 2563 Line official mararia นางสาวสุกัญญา ผดุงวิทย์ แล้วเสร็จ
32 2563 วิดีโอเทคนิคการพ่นโดยใช้เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง นางสาวมณีรัตน์ สุขจันทร์ แล้วเสร็จ
33 2563 หนังสือจำแนกชนิดยุงก้นปล่องเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี นางสาวดวงเดือน สีลาคำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 2562 Application Dengue Manager นายธีรยุทธ ก่ำสีดา อยู่ระหว่างดำเนินการ
35 2564 สำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในกลุ่มพนักงานบริการเขตเมืองพัทยา นางสาววราพร คร่ำกระโทก อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 2564 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากผลกระทบมลพิษขยะ กรณีศึกษา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ปีที่ 2) นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 2564 แนวทางเชิงนวัตกรรมของพัทยาโมเดลในการเตรียมความพร้อมรับมือของหลายภาคส่วนต่อการระบาดเป็นระลอกของโรคโควิด-19 โดยเมืองพัทยาและการมีส่วนร่วมของประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 6 (ปีที่ 1) นายสุพัฒน์ เล็กพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 2564 แนวทางเชิงนวัตกรรมในการประเมินการบริหารจัดการสถานที่กักกันทางเลือกซึ่งทางราชการกำหนดในเขตสุขภาพที่ 6 : การวิจัยแบบพหุสถาบัน (ปีที่ 1) นางวัลภา ศรีสุภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 2565 สำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในกลุ่มพนักงานบริการเขตเมืองพัทยา (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) นางสาววราพร คร่ำกระโทก อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 2565 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากผลกระทบมลพิษขยะ กรณีศึกษา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ต่อเนื่อง ปีที่ 3) นายณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 2565 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก กรณีศึกษาภาคตะวันออก นางสาววรรณภา ฤทธิสนธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
42 2565 แนวทางเชิงนวัตกรรมของพัทยาโมเดลในการเตรียมความพร้อมรับมือของหลายภาคส่วนต่อการระบาดเป็นระลอกของโรคโควิด-19 โดยเมืองพัทยาและการมีส่วนร่วมของประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 6 (ปีที่ ๒) นายสุพัฒน์ เล็กพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 2565 ผลกระทบและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยที่เคยถูกกักตัวในสถานที่กักกันโรคซึ่งราชการกำหนด ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 นางสาวน.ส.สมปอง โรจน์รุ่งศศิธร อยู่ระหว่างดำเนินการ
44 2565 แนวทางเชิงนวัตกรรมในการประเมินการบริหารจัดการสถานที่กักกันทางเลือกซึ่งทางราชการกำหนดในเขตสุขภาพที่ 6 : การวิจัยแบบพหุสถาบัน (ปีที่ 2) นางวัลภา ศรีสุภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 2566 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ชุมชนแออัด พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร อยู่ระหว่างดำเนินการ
46 2566 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชุมชนมุ่งเป้าเขตเมือง นางสาวทิพวรรณ ศิริวรรณยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
47 2566 รูปแบบการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดต่ออันตรายในชุมชนทีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น เขตเมืองพัทยา นายสุพัฒน์ เล็กพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
48 2566 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของริ้นทะเล (Midges) ที่มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะหมาก ในประเทศไทย นายนนทภพ เกณิกานนท์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
49 2564 โปรแกรมระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี (DIMS) ปี 64 นายธนกฤต กลมเกลียว อยู่ระหว่างดำเนินการ
50 2562 การสอบสวนกรณีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ดื้อยา หลายขนานชนิดรุนแรงมาก โดยใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561 นางลานทิพย์ เหราบัตย์ แล้วเสร็จ
51 2563 ความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ของยุงเสือชนิด Mansonia uniformis ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนของเขตต่อเมือง อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นางยุพิน วรฉัตร แล้วเสร็จ
52 2562 ประเมินผลมาตรการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอตามแนวชายแดนระหว่างประเทศกับประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา นางสาวอภิญญา ดวงสิน แล้วเสร็จ