ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 เทคนิคประสิทธิผลการพ(นที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงพาหะนําโรค ในพื้นที่เสี่ยงสูง โรคไข3เลือดออกของเขตสุขภาพที่ 5 (The effective of spray technique forcontrol the vectors in high risk areas of dengue fever in the health region 5th ) นางวิไล เครื่องคํา แล้วเสร็จ
2 2565 แผนงาน : ศึกษาปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 5 นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2565 การประเมินรูปแบบการจัดการระบบกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2565 ศึกษาปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นายภควัต กุลจันทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2565 ปัญหาการตีตรา รังเกียจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคนในสังคม และชุมชนในเขตสุขภาพที่ 5 นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2565 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทางด้านจิต สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประชากรในเขตสุขภาพที่ 5 นางสาวฉวีวรรณ ไช่ประพันธ์กูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2566 ต้นทุนของการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และต้นทุนในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 โครงการวิจัย การจัดหมวดหมู่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม นางเพชรรัตน์ อรุณภาคมงคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2565 ศึกษาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 นางสิรภัทร วิริยะวงศานุกูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2561 รูปแบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 2 แห่งในจังหวัดราชบุรี นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ แล้วเสร็จ
11 2554 โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์จากการย้ายถิ่นของแรงงานที่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในพื้นที่ที่มีการขยายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตทางการเมือง นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ แล้วเสร็จ