ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 (สระบุรี)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 ประสิทธิภาพการพัฒนานวัตกรรมด้วยการมีส่วนร่วมของคณะทำงานนวัตกรรม นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ กรณี: รูปแบบการสื่อสารโรคโควิด 19 นายเดชา สุคนธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2564 การพัฒนาหุ่นจำลองมนุษย์เพื่อฝึกทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 ( Development of a Human Model for Practicing Specimen Collection of COVID-19 ) นางสาวจารวี สุขประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2564 การพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจหาเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค Real time PCR นายพยนต์ เป็งโย อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2563 รูปแบบการทำนายสาเหตุการระบาดของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ นางสาวจารวี สุขประเสริฐ ยกเลิก
6 2563 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ EOC ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๔ นางสาวปรียพันธ์ มีทรัพย์ ยกเลิก
7 2563 ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบออนไลน์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี นางสาวพนิดา อินทสร ยกเลิก
8 2563 RAH E-service นางสาวกมลวรรณ สมณะ แล้วเสร็จ
9 2563 นิทรรศการมีชีวิต เพื่อการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยแมลง นางดารณี ภักดิ์วาปี แล้วเสร็จ
10 2562 ตรวจราชการยุคใหม่ : ทุกฝ่ายสุขใจ KPI สำเร็จ นางขวัญใจ จิตรภักดี ยกเลิก
11 2562 ที่ยึดสมารท์โฟน สำหรับกล้องจุลทรรศน์เพื่อการตรวจนับและแยกขนาดละอองสารเคมี นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม ยกเลิก
12 2562 Naphralan 4.0 DDC smart detection นางสาวกมลวรรณ สมณะ แล้วเสร็จ
13 2562 เครื่องตากสไลด์ Safety นายพยนต์ เป็งโย แล้วเสร็จ
14 2561 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2561 นายวุฒิศักดิ์ รักษ์เดช แล้วเสร็จ
15 2562 การสำรวจความชุกของวัณโรคปอดพบเชื้อ ในผู้ต้องขังในเรือนจำพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2560 นางสาวดารณี ภักดิ์วาปี แล้วเสร็จ
16 2562 ความครบถ้วนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ โรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2561 นายณรงค์เดช พิมพรรณ แล้วเสร็จ
17 2562 การศึกษารูปแบบการให้บริการวัคซีนพื้นฐานในเด็กต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี นางสุมณี รัตนมรรคคา แล้วเสร็จ
18 2562 การบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ในพื้นที่ปประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว ปี พ.ศ.2560-2561 เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวเกศินี มีทรัพย์ แล้วเสร็จ
19 2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก นายสุชาญวัชร์ สมสอน แล้วเสร็จ
20 2563 การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคที่มียุงเป็นพาหะ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นางสาวภาวิณี มนตรี แล้วเสร็จ
21 2562 การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพในการลดภาวะอ้วนของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นางสาวอัญชลี หงษ์ร่อน แล้วเสร็จ
22 2563 รายงานการสอบสวนการระบาดโรคไวรัสตับอักเสบเอของกลุ่มนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 นางพัชราภรณ์ กระต่ายทอง แล้วเสร็จ
23 2563 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2562 นางสาวสินธารา ขันตี แล้วเสร็จ
24 2563 ความครอบคลุมของรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นายธนาคาร แถมเจริญ แล้วเสร็จ
25 2563 ความครบถ้วนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 นายสุชาญวัชร สมสอน แล้วเสร็จ
26 2563 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร แล้วเสร็จ
27 2564 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของแกนนำครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นางสาวภาวิณี มนตรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 2564 การศึกษาการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ