ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (นครสวรรค์)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 โครงการพัฒนา รูปแบบสร้างค่านิยมสร้างสรรค์และความรอบรู้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เหมาะสม นายสำราญ สิริภคมงคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 โครงการการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการดูแลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตภาคกลางตอนบน ประเทศไทย นางสวรรยา สิริภคมงคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลการตรวจทาง Molecular นายอนุกูล บุญคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2563 หญิงวัยเจริญพันธ์กับความฉลาดรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตภาคกลางตอนบนประเทศไทย นายสำราญ สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
5 2563 Causal Relationship Model of ZIKA Prevention Behavior among Women of Reproductive Age in Upper Central Region, Thailand นางสวรรยา สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
6 2563 การศึกษาวัณโรคดื้อยา Pyrazinamide ในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยาที่ส่งตรวจ ณ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ปี 2559-2561 นายอนุกูล บุญคล แล้วเสร็จ
7 2562 ปัจจัยก่อนการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อระยะเวลาการตรวจพบเชื้อวัณโรคจากการเพาะเชื้อด้วยเครื่อง Bactec MGIT 960 นายอนุกูล บุญคล แล้วเสร็จ
8 2562 การประเมินไข่ขาวของไข่ไก่เพื่อตรึงสเมียร์เสมหะเข้มข้นสำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียทนกรดด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Poster Presentation) นายอนุกูล บุญคล แล้วเสร็จ
9 2562 การประเมินโครงการเชิงคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ อภัยเทศพานิช แล้วเสร็จ
10 2562 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี นางสาวฐิติภัทร จันเกษม แล้วเสร็จ
11 2562 การประเมินความพิการ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน นายศักดา ทองดีเพ็ง แล้วเสร็จ
12 2562 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานฯ นางยุพิน อินพิทักษ์ แล้วเสร็จ
13 2562 การประเมินการรับรู้โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในตำบลเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2562 นางพิมพ์พิชชา ขันตี แล้วเสร็จ
14 2561 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับผู้ป่วยอื่นๆ ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นางสวรรยา สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
15 2561 ปัจจัยด้านประชากร สังคม และ ปัจจัยด้านสุขภาพที่มีผลต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้ องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ป่ วยเบาหวานกรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นางสวรรยา สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
16 2562 Causal factors of behavior for protection of drinking alcohol in the youth health region 3, Thailand นายสำราญ สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
17 2562 A MIXED-METHODS INVESTIGATION OF ALCOHOL USE AMONG FEMALE YOUTH IN REGION PUBLIC HEALTH 3rd NAKHON SAWAN PROVINCE ,THAILAND นางสวรรยา สิริภคมงคล แล้วเสร็จ
18 2561 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ปี2561 นางดุษฎี นรศาศวัต แล้วเสร็จ
19 2561 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร4โรคสำคัญและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ปี2561 นางดุษฎี นรศาศวัต แล้วเสร็จ
20 2561 บทเรียนการดำเนินงานตามมาตรการด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 พื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางภัค ศัลยานุบาล แล้วเสร็จ
21 2561 ผลของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบติเหตุทางถนน (D-RTI) กับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 3 นางสาวศศิกานต์ มาลากิจสกุล แล้วเสร็จ
22 2561 การกระจายตัวของยีนดื้อยา Rifampicin และ Isoniazid ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยาดดยวิธี Line probe assay นางสาวอรุณรัศมี อร่ามทิพย์ แล้วเสร็จ
23 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างผลประเมินการอ่านสไลด์เสมหะย้อมสีทนกรดกับลักษณะสเมียร์เสมหะในกลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ LQAS นางนางสาวอรุณรัศมี อร่ามทิพย์ แล้วเสร็จ
24 2561 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ.2560 นายชรินทร์ ห่วงมิตร แล้วเสร็จ
25 2561 การประเมินผลการนำนโยบายเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ.2560 นายชรินทร์ ห่วงมิตร แล้วเสร็จ
26 2561 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนและในชุมชนทั่วไป นายโกเมศ อุนรัตน์ แล้วเสร็จ
27 2561 ความชุกของการดื้อยา Rifampicin และIsoniazid ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา โดยเทคนิค Line probe assay นางสาวอรุณรัศมี อร่ามทิพย์ แล้วเสร็จ