ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (พิษณุโลก)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การปรับลดพฤติกรรมนักดื่มสุราที่เสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการประสานความร่วมมือ ของเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 การพัฒนานวัตกรรมแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ กรณีมลพิษอากาศ ในเขตภาคเหนือ” นายสีใส ยี่สุ่นแสง อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2564 มะเร็งตับและความเสี่ยงในอาชีพจากการทำงานในเขตสุขภาพที่ ๒” นางสาวเสาวนีย์ ดีมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2564 การศึกษาความชุกและการดำเนินของโรคของการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง โดยการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจ Gene Expression ร่วมกับ Interferon-Gamma Release Assay ในผู้สัมผัสวัณโรคใกล้ชิดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ (รหัส SDA1340) นางนิรมล พิมน้ำเย็น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2564 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นางสาววิจิตรา มูลทิ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2564 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนต่อการระบาดของ COVID-19 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวเสาวนีย์ ดีมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2564 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แม่สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายตามพงษ์ พงศ์นรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด นางสาวกาญจนา มากะนัตย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2564 การศึกษากระบวนการทำงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สอด จังหวัดตาก ในสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีการระบาดของ COVID-19 นางสาวศุภาวรรณ ราชเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2564 การลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หูดับในจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนกล่มเสี่ยง ด้วย Google Form นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2565 แนวทางการสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อปฏิเสธการสูบบุหรี่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2565 ปัจจัยเชิงนิเวศก์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน เขตสุขภาพที่ 2 นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2565 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มแกนนำคนหัวใจเพชร เขตภาคเหนือ นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2565 การวิจัยและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยกิจกรรมนอกหลักสูตรของระบบโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2565 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายที่มีแอลกอฮอล์ผสมในกลุ่มเกษตรกรเขตชนบท ภาคเหนือ นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2565 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตรอดของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ประสบเหตุจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 2 นางสาวเธียรรัตน์ ธีระร์พิบูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2565 วิจัยประเมินผลความร่วมมือป้องกันจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเธียรรัตน์ ธีระร์พิบูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 2565 ศึกษารูปแบบการมุ่งเน้นให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอชไอวี ( ต่อเนื่อง 3 ปี) นายศรายุธ อุตตมางคพงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 2566 การวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 2566 การวิจัยประเมินผลโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.๔๐ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2562 ์NTP TB E-Learning Web application นางสายรุ้ง กันทวรรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2563 WEB SAT ระบบรู้ทันสถานการณ์ นายรณกร สมสกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2563 LAB Register การลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางณัฐกฤตา ธีระกุลพิศุทธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2563 DHF-Urban Visualization ข้อมูลภูมิสารสนเทศโรคไข้เลือดออกในพื้นเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 2 นายนิติศาสตร์ พันธุ์เพ็ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 2563 นวัตกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยเด็กจมน้ำ นางสาวเธียรรัตน์ ธีร์ระพิบูล แล้วเสร็จ
26 2564 คลังสื่อออนไลน์ นางสาวมณีวรรณ ปักษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 2564 LAB Delivery การจัดส่งตัวอย่างทางระบาดวิทยา นายวาทิน โคกทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 2563 Line bot มุมกฎหมาย สคร.2 นายธีรวุฒิ คุ้มจุ้ย แล้วเสร็จ
29 2563 I am SARABAN โปรแกรมจัดการหนังสือรับในองค์กร นายณัฐพล ฉายศิริ แล้วเสร็จ
30 2557 นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณะสมัยใหม่เพื่อการป้องกันควบคุมโรค นายเชิดเกียรติ แลก้วกสิกิจ แล้วเสร็จ
31 2561 นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบประเมินตนเองออนไลน์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขตเมืองพิษณุโลก นายเชิดเกียรติ แลก้วกสิกิจ แล้วเสร็จ
32 2561 นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบระบบผสมคู่สู่ Smart home smart saving ยุค Thailand 4.0 นายเชิดเกียรติ แลก้วกสิกิจ แล้วเสร็จ
33 2562 นวัตกรรมวัดน้องชายอัจฉริยะเพื่อเลือกถุงยางอนามัยถูกขนาด นายเชิดเกียรติ แลก้วกสิกิจ แล้วเสร็จ
34 2560 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก นางสาวชญาดา พูลศรี แล้วเสร็จ
35 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวกนกวรรณ นวนเกิด แล้วเสร็จ
36 2561 การทดสอบความไวยุงลายต่อสารเคมีในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย นายดุษิต โพธิ์ทอง แล้วเสร็จ
37 2560 การพัฒนารูปแบบเกณฑ์พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นายวิรัช ประวันเตา แล้วเสร็จ