ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (เชียงใหม่)

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 อัตราความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวนารถลดา ขันธิกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 การประเมินชุดตรวจระดับแอนติบอดี้ต่อไกลโคเปบติโดลิพิดในผู้ป่วยโรคปอดจากเชื้อ Non-tuberculous mycobacterium ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย นางเจียรนัย ขันติพงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2564 โครงการวิจัยโคฮอร์ทของกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอช ไอ วี ที่มารับบริการตรวจการติดเชื้อเอช ไอ วี และการปรึกษา ณ หน่วยบริการที่เป็นมิตร ในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย นายสุเมธ องค์วรรณดี อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2565 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก กรณีศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย นางสาวศรีสุชา เชาว์พร้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2565 ความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเกษตรกรที่สัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชจากการประกอบอาชีพ นางเจียรนัย ขันติพงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2565 นวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วกรณีพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนารถลดา ขันธิกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2565 ความครอบคลุมของการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2565 การใช้แอพพลิเคชันไลน์ ในการสื่อสารในสถานการณ์ New normal คลินิกพิเศษกามโรค วัณโรค เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัชณี สมุทรอาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2565 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย นายวิทวัส อินเสียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงสว่างในการทำงานกับสมรรถภาพการมองเห็นของบุคลากรของสคร. 1 เชียงใหม่ นางสาวอมรรัตน์ บุญชู อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2566 ประสิทธิผลของการป้องกันรังสีเอกซ์ระหว่างฉากตะกั่วกำบังรังสีที่ประดิษฐ์ขึ้นกับฉากตะกั่วกำบังรังสีมาตรฐาน ห้องเอกซเรย์ สคร.1 เชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ ขัติยะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2566 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับขยะในจังหวัดลำพูน นางพิชญดา เรืองจิตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2566 การศึกษาระดับการลดลง RPR titer หลังการรักษาของผู้ป่วยโรคซิฟิลิสในคลินิกพิเศษกามโรค วัณโรค เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นางจิราภรณ์ อรุโณทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2566 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2566 ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายของประชาชนในชุมชนที่ตั้งอยู่ในระยะรัศมี 400 เมตร จากช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางสาวฐิติมา สุขใส อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2566 พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของเจ้าหน้าที่ Non health ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ นางสาวอัจฉริยา มหาวงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2566 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ นายอำนาจ เมืองแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 2566 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการสร้างค่านิยม และความรอบรู้ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเด็กวัยเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาวเกษศรินทร์ พุทธวงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 2566 ประสิทธิผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนแกนนำต่อการรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในนักเรียน นางศิริพร สิทธิ อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 2566 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องวัณโรคสำหรับแกนนำชุมชนในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นายสุมาลี เกตุอู่ทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2566 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของคณะกรรมการ พชอ. ในเขตสุขภาพที่ 1 นางสาวฐิติวรกาญจน์ วงศ์โยธา อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2565 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย นางสาวนารถลดา ขันธิกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2564 แนวทางการให้สุขศึกษาผู้ป่วยมาลาเรียในสถานบริการสาธารณสุข นางสาวนารถลดา ขันธิกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2564 คู่มือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ มาลาเรีย และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นางสาวสาริณี ศรีเทพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 2564 แนวทางการตรวจ G6PD ด้วยวิธี Fluorescence spot test ในพื้นที่ห่างไกล นางสาวสาริณี ศรีเทพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 2564 หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางวราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 2564 การสำรวจการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายทวีศักดิ์ ศรีวงคืพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 2564 การประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 2563 คู่มือ SRRT โรคพิษสุนัขบ้า นางนภักสร บงจภร แล้วเสร็จ
30 2563 แนวทางการขับเคลื่อนทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำในองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ "ลวงเหนือโมเดล" นางศิริพร สิทธิ แล้วเสร็จ
31 2561 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ระยะที่ 2) นางนันทวดี ปินปันคง แล้วเสร็จ
32 2561 วิธี CDC Bottle bioassay ทางเลือกใหม่ในการติดตามระดับความต้านทานของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลง นางสาวสุธาสินี มาแดง แล้วเสร็จ
33 2561 ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร แล้วเสร็จ
34 2561 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน (ระยะที่ 3) นางนันทวดี ปินปันคง แล้วเสร็จ
35 2562 ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales: Acantahceae) ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไวรัส ซิกาและโรคปวดข้อยุงลายในห้องปฏิบัติการ นางสาววรรณภา สุวรรณเกิด แล้วเสร็จ
36 2562 การศึกษากระบวนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในช่วงเทศกาล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน นางสิริหญิง ทิพศรีราช แล้วเสร็จ
37 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ในภาคเหนือของประเทศไทย นางนภักสรณ์ บงจภร แล้วเสร็จ
38 2563 การศึกษาการประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง “LeO-Trap” ลดความหนาแน่นของยุงลาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเจนจิรา จันสุภา แล้วเสร็จ
39 2563 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562 นางสาวอมรรัตน์ บุญชู แล้วเสร็จ
40 2563 การพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้นวัตกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน นางสาวยุภาพร ศรีจันทร์ แล้วเสร็จ
41 2563 การเฝ้าระวังระดับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สองตามกลุ่มอายุในเขตเมืองสี่แห่งในประเทศไทย นายสุเมธ องค์วรรณดี แล้วเสร็จ
42 2563 Molecular epidemiology of resistance to antimalarial drugs in the Greater Mekong subregion: an observational study นางสาวนารถลดา ขันธิกุล แล้วเสร็จ
43 2563 Genomic studies on Strongyloides stercoralis in northern and western Thailand นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร แล้วเสร็จ
44 2562 นวัตกรรม : การคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วย fluorescent spot test สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับบริการสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล นางสาวสาริณี ศรีเทพ แล้วเสร็จ
45 2562 การพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้นวัตกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน (ผู้ร่วมวิจัย) นางสาวยุภาพร ศรีจันทร์ แล้วเสร็จ
46 2563 นวัตกรรม คลิปหนีบมือถือถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร แล้วเสร็จ
47 2563 นวัตกรรม : ระบบจองห้องประชุม Online (e-meeting) นางกรนิภา เธียรธนาวร แล้วเสร็จ
48 2564 นวัตกรรม : เครื่องช่วยสตาร์ทเครื่องพ่นหมอกควันแบบพกพา นายจรัญ ลังกา อยู่ระหว่างดำเนินการ
49 2561 A HEALTH COMMUNICATION PACKAGE TO INCREASE DRUG ADHERENCE AMONG VIVAX MALARIA PATIENTS WITHOUT G6PD DEFICIENCY ON THE INTERNATIONAL BORDERS OF NORTHERN THAILAND นางสาวนารถลดา ขันธิกุล แล้วเสร็จ