ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในกาารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2563 นางสาวนิรันตา ไชยพาน แล้วเสร็จ
2 2564 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในกาารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2564 นางสาวนิรันตา ไชยพาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2563 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ นายกฤษกร คนหาญ แล้วเสร็จ
4 2563 กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวนิรันตา ไชยพาน แล้วเสร็จ
5 2564 คู่มือกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค นางสาวนิรันตา ไชยพาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2564 นวัตกรรมการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้านการป้องกันโรค นายกฤษกร คนหาญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2564 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคของบุคลากรสาธารณสุข นางสาวสุจิตรา บุญกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 สำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน นางสาวชมพูนุช พรหมมายนต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2563 ขับเคลื่อนระบบสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (RCMC) นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล แล้วเสร็จ
10 2565 โครงการสำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ นางสาวชมพูนุช พรหมมายนต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2566 สำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มเด็กวัยเรียน นางสาวชมพูนุช พรหมมายนต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2565 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในกาารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565 นางสาวนิรันตา ไชยพาน อยู่ระหว่างดำเนินการ