ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 Road to success DDC 4.0 นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 โปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ประเภท นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Model Development Innovation) นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง อยู่ระหว่างดำเนินการ