ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การพัฒนางานสารบรรณเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค (R2R) นางสาวอุมาพร แก้วตระกูล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 2. การเตรียมความพร้อมในการบริการยานพาหนะแบบรวมศูนย์ (Car Pool) จากสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข นางสาวอโนทัย ปานจันทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 การพัฒนาระบบที่ราชพัสดุของกรมควบคุมโรค นายวัชระศักดิ์ คำด้วง อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2551 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสู่การเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติ(Office Automation) นางสาวนันทนา เถื่อนสว่าง แล้วเสร็จ
5 2554 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะของกรมควยคุมโรค นายดำรงค์ กัฬหะสุต แล้วเสร็จ
6 2557 คู่มือเรื่องเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ นางจินตนา นิลเกิดเย็น แล้วเสร็จ
7 2557 คู่มือเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะ นางสาวอโนทัย ปานจันทร์ แล้วเสร็จ
8 2557 คู่มือการจัดการสถาปนากรมควบคุมโรค นางสาวพิมพ์รำไร พยัคฆะนิธิ แล้วเสร็จ
9 2558 คู่มือเรื่องเทคนิคการเลือกสถานที่จัดสัมมนางานเกษียณอายุราชการ นางสาวพิมพ์รำไร พยัคฆะนิธิ แล้วเสร็จ
10 2558 เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ นางสาวจินตนา นิลเกิดเย็น แล้วเสร็จ
11 2559 โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศุณิชา อาคะพงษ์ แล้วเสร็จ
12 2559 โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม นางสาวกัญญารัตน์ สุขเกษม แล้วเสร็จ
13 2560 โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม นายจเร บุญงาม แล้วเสร็จ
14 2561 โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี 2561 นายฤกษ์ชัย ธรรมสมบัติ แล้วเสร็จ
15 2562 โครงการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง ระบบการจัดเก็บเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอุมาพร แก้วตระกลู แล้วเสร็จ
16 2558 โครงการพัฒนาผลผลิตวิชาการของหน่วยงานสนับสนุนกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นายพรชัย พุ่มคง แล้วเสร็จ
17 2560 โครงการพัฒนาผลผลิตวิชาการ (R2R) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นางสาวอุมาพร แก้วตระกลู แล้วเสร็จ
18 2561 โครงการพัฒนาผลผลิตวิชาการ (R2R) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นางสาวอุมาพร แก้วตระกลู แล้วเสร็จ