ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านวัณโรค ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTR 2 รอบ NFR (STAR2) นางเกษณี ศรีรักษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2563 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย แบบ Dashboard ของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก นายตระกูล อรุณมหาศน์ แล้วเสร็จ
3 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรม WBT (Web based training) การฝึกอบรมบริหารจัดการข้อมูล ด้าน เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก นายตระกูล อรุณมหาศน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2566 การถอดบทเรียน ภายใต้โครงการ “ยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year 2021-23: STAR 2021-23)” นางเกษณี /นางบุษบา ศรีรักษา/ตันติศักดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2565 การจัดทำแนวทางการรายงานและติดตามประเมินผลโครงการ และการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล นายเกษณี /นางบุษบา ศรีรักษา/ตันติศักดิ์ แล้วเสร็จ