ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การรับรู้ความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกของกลุ่มผู้ค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในเครือข่าย 5 การค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี (Risk perceptions of avian influenza among live-poultry traders and far นายชัช ไชยโส อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2563 E-Book "เรื่องเล่าคนชายขอบ" นายชัช ไชยโส แล้วเสร็จ