ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2558 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง การควบคุมโรคในประชากรด่างด้าว (Migrant) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
2 2558 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง โครงสร้างระบบงานและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ระดับจังหวัด นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
3 2558 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง นโยบายพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
4 2558 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
5 2559 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
6 2559 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคในเมืองใหญ่ (Big City) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
7 2559 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง แผนกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
8 2560 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
9 2561 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ในคน) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
10 2561 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานวัณโรค นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ /สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ
11 2561 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)กับการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะที่ 1) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
12 2562 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)กับการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
13 2562 โครงการพัฒนา mentoring program ในองค์กรกรมควบคุมโรค (โครงการนำร่อง 3 หน่วยงาน) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
14 2563 โครงการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
15 2564 การพัฒนาแอปพลิเคชันทำนายแนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (Tamnai Rok NCDs) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2564 โครงการพัฒนามาตรการแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอำเภอ (ประเด็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาหารไม่ปลอดภัย (กรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) การจัดการขยะ และอุบัติเหตุทางถนน) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2565 โครงการศึกษารูปแบบแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ผ่านกลไกการดำเนินงานของ พชอ. (ประเด็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาหารไม่ปลอดภัย (กรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) การจัดการขยะ และอุบัติเหตุทางถนน) นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 2566 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคโดยสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านกลไก พชอ นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 2565 การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ระดับอำเภอของประเทศไทย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 2565 การพัฒนารูปแบบแก้ไขปัญหาลดการบริโภคเกลือของประชาชนระดับอำเภอที่มีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระยะที่ 1 นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2566 การพัฒนารูปแบบแก้ไขปัญหาลดการบริโภคเกลือของประชาชนระดับอำเภอที่มีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระยะที่ 2 นายไพโรจน์ พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2561 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จ