ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การศึกษาผลการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเยาวชน อายุ ๑๕-๑๙ ปี หลังจากมีการบังคับใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวรุ่งทิวา อ่อนศิลา อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร นางสุธาทิพย์ ศรีหิรัญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 พัฒนารูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ TAS ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ