ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2561 แผ่นพับการเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทางและท่องเที่ยว นางสาวรุจิรา สมภาร แล้วเสร็จ
2 2561 สื่อสำหรับพกพาความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน-เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นางสาวรุจิรา สมภาร แล้วเสร็จ
3 2561 แผ่นพับการเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแถบอเมริกาใต้ นางสาวรุจิรา สมภาร แล้วเสร็จ
4 2561 แผ่นพับการเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกา นางสาวรุจิรา สมภาร แล้วเสร็จ
5 2563 ตำราเวชศาสตร์การจราจร Traffic Medicine นางสาวจันจิรา ชินศรี แล้วเสร็จ
6 2563 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพและสถานะสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2563 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์จราจร นางสาวจันจิรา ชินศรี แล้วเสร็จ
8 2563 สรุปเนื้อหาการอบรม หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 นางสาวเตือนใจ นุชเทียน แล้วเสร็จ
9 2564 the Travel Medicine video online clips (TM-Video clips) developed by Institute of Preventive Medicine นางสาวแสนสุข เจริญกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2564 การตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยาและโมเลกุล นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2562 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ จังหวัดภูเก็ต นายกติกา อรรฆศิลป์ แล้วเสร็จ
12 2561 การประเมินระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวปริณดา วัฒนศรี แล้วเสร็จ
13 2564 Migrant Health Volunteer Network on Disease Surveillance, Prevention and Control in the Southern area Community, Pilot in Phuket Province. นางชุลีกร ธนธิติกร อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2564 A realtime application for traveler’s vaccination records in Thailand Institution: Institute of Preventive Medicine, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand นางสาวปริณดา วัฒนศรี อยู่ระหว่างดำเนินการ