ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สถาบันราชประชาสมาสัย

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2562 การตีตราและระยะทางสังคมของประชาชนต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์ แล้วเสร็จ
2 2561 ผลของการตีตราต่อผู้เป็นโรคเรื้อน วัณโรค และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้เป็นโรคเอดส์ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ นางศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์ แล้วเสร็จ
3 2562 ประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน โดยใช้เครือข่ายแอพพลิเคชั่นไลน์ ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 นางนัชชา พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
4 2564 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการตาแห้งของพนักงานที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ นายชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2562 การศึกษาจุดตัดขนาดพื้นที่ผิวตัดขวางเพื่อบ่งชี้ภาวะเส้นประสาทอัลนาร์โตในผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ นายสมสิทธิ์ ศรีสันติสุข แล้วเสร็จ
6 2564 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลครบวงจรสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง สถาบันราชประชาสมาสัย นางอรอนงค์ น้อยเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2563 ผลการประเมินการตีตราของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ปี 2563 นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์ แล้วเสร็จ
8 2563 นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Skin App เพื่อการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ นางสาวชุติวัลย์ พลเดช แล้วเสร็จ
9 2563 องค์ความรู้พื้นฐานโรคเรื้อนสาหรับผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนผ่านระบบ Online นางตวงพร เอื้ออิฐผล แล้วเสร็จ
10 2563 หลักสูตรโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันราชประชาสมาสัย นางศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2562 การประเมินเท้าสำหรับการส่งต่อเพื่อตัดรองเท้า นางสาวมนัสพร คงสาหร่าย แล้วเสร็จ
12 2563 นวัตกรรมรูปแบบรองเท้าสุขภาพ นางสาวมนัสพร คงสาหร่าย แล้วเสร็จ
13 2561 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพบุคลากรด้านการแพทย์ (Health Care Workers) นางฐิติกาญจน์ ทองคำ แล้วเสร็จ
14 2561 ผลการประเมินผลโครงการสร้างและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโรคเรื้อน นางนัชชา พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
15 2561 ผลการสำรวจสิ่งแวดล้อมในชุมชนราชประชาสมาสัย นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วประดับ แล้วเสร็จ
16 2560 แนวทางการใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงานและปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน นางฐิติกาญจน์ ทองคำ แล้วเสร็จ
17 2561 ผลการสำรวจและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน นางฐิติกาญจน์ ทองคำ แล้วเสร็จ
18 2560 คู่มือการยศาสตร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นายวันชัย ทองเชิด แล้วเสร็จ
19 2560 แนวทางพัฒนาระบบการฟื้นฟูสภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน นางสาวธรากร ศรีเมฆ แล้วเสร็จ
20 2560 นวัตกรรม “กล่องรักสุขภาพ” นางฐิติกาญจน์ ทองคำ แล้วเสร็จ
21 2559 แนวทางการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม แล้วเสร็จ
22 2557 หลักสูตรการยศาสตร์สำหรับบุคลากรทางแพทย์ นายวันชัย ทองคำ แล้วเสร็จ
23 2562 ผลการประเมินผลการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน และสำรวจการตีตราต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสโรค นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม แล้วเสร็จ
24 2562 ผลการสำรวจความเสี่ยงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็นผลจากการทำงานของบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย นางสาวนริศรา รุจิโรจน์จินดา แล้วเสร็จ
25 2562 The perceived stigma towards leprosy and tuberculosis of health personnel in Chaiyaphum Province. นางสาวชุติวัลย์ พลเดช แล้วเสร็จ
26 2562 The causes of delayed treatment of people affected by leprosy. นางตวงพร เอื้ออิฐผล แล้วเสร็จ
27 2562 The effectiveness of leprosy new case detection using line application by Village Health Volunteers in 9th Health Region of Thailand. นางนัชชา พรหมพันใจ แล้วเสร็จ
28 2562 Assessment of physical and socio-economic needs of people affected by leprosy in Kanchanaburi Province. นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล แล้วเสร็จ
29 2562 The Development of leprosy prevention and control surveillance system among foreign-born populations along Thai-Myanmar borer in 5 districts of Tak province in the Northern region, Thailand. นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม แล้วเสร็จ
30 2562 Stigma and social distance of people towards people affected by leprosy in a community. นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์ แล้วเสร็จ
31 2562 A literature systematic review: The effects of stigma on people affected by leprosy, tuberculosis and HIV/AIDS. นางศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์ แล้วเสร็จ
32 2562 Peculiar clinical manifestation in childhood leprosy - A report case. นางสาวณิษา ไปรยายุตากุล แล้วเสร็จ
33 2562 Changes of Bacteriological index from slit skin smears of newly Multibacillary leprosy patients after one and two years treatment with multidrug therapy. นายทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน แล้วเสร็จ
34 2562 Tuberculoid Leprosy and Psoriasis : A Comparative Clinical and Histopathological Study. นายทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน แล้วเสร็จ
35 2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย นางสาวสมจินตนา ขุนเศรษฐี อยู่ระหว่างดำเนินการ
36 2564 โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีประสิทธิผลในการคัดกรองโรคเรื้อน นางนัชชา พรหมพันใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 2564 การเบิกจ่ายหมึกพิมพ์ของหน่วยงานภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ผ่านระบบเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รบไพรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 2564 ระบบบริหารเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ นายธเนศพลร์ ดรณ์อัญมณี อยู่ระหว่างดำเนินการ
39 2565 การสำรวจระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิค-19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวธันวาพร ฉวีพูนเพิ่มสิน อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 2562 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน ควบคุมโรคหูเสื่อมจากเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรม นางนวิยา นันทพานิช แล้วเสร็จ
41 2561 การสร้างระบบคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว นายอาจินต์ ชลพันธุ์ แล้วเสร็จ