ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2560 การศึกษาลักษณะและการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการโรคเขตเมือง ปี พ.ศ.2555-2559 นางเขมกร เที่ยงทางธรรม แล้วเสร็จ
2 2561 การศึกษาโรคที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยที่มารัลบบริการ ณ ศูนย์บริการโรคในเขตเมืองปี 2556-2560 นางเขมกร เที่ยงทางธรรม แล้วเสร็จ
3 2562 การเปรียบเทียบลักษณะและผลการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่เป็นคนไทยและไม่ใช่ไทย ณ ศูนย์บริการโรคเขตเมืองปี2551-2560 นางเขมกร เที่ยงทางธรรม แล้วเสร็จ
4 2563 ลักษณะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นางเขมกร เที่ยงทางธรรม และคณะ แล้วเสร็จ
5 2562 การสอบสวนการระบาดของโรคคอตีบ ในพื้นที่แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นายศิวะกร บุญธรรมและคณะ แล้วเสร็จ
6 2562 การสอบสวนโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในพื้นที่เขตประเวศและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายศิวกร บุญธรรมและคณะ แล้วเสร็จ
7 2562 การพัฒนาการจัดบริการการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ในสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นางวรงค์กช เชษฐพันธ์ แล้วเสร็จ
8 2564 ระบาดวิทยาการติดเชื้อCovid-19 ของบุคลากรสุขภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร นางธัญญา รอดสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2564 พัฒนารูปแบบจิตอาสาเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวาน)ของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่เขตเมือง นางธัญญา รอดสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2563 พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง นางศุภรัตน์ บุญนาค แล้วเสร็จ
11 2561 ประสิทธิผลแผนงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองพ.ศ.2561 นายสุวรรณ อดิศัยมนตรี แล้วเสร็จ
12 2562 ประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองพ.ศ.2561-2564 นายสุวรรณ อดิศัยมนตรี แล้วเสร็จ
13 2563 ประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองพ.ศ.2561-2564 นายสุวรรณ อดิศัยมนตรี แล้วเสร็จ
14 2563 อัตราการรอดชีพผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีภาวะ โซเดียมในเลือดต่ำเมื่อแรกรับ นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ แล้วเสร็จ
15 2562 ศึกษาผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์โรงพยาบาลเลิดสิน ปีงบประมาณ2562 นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ แล้วเสร็จ
16 2561 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 นางสาวบังเอิญ ภูมิศักดิ์ แล้วเสร็จ
17 2562 การสำรวจการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางสาวบังเอิญ ภูมิภักดิ์ แล้วเสร็จ
18 2561 การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในกลุ่มผู้เข้าค่ายสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ถนนดินสอ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ 9-11 เมษายน 2561 นายนัพวุฒิ ชื่นบาน แล้วเสร็จ
19 2561 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2560 นายนัพวุฒิ ชื่นบาน แล้วเสร็จ
20 2562 สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายนัพวุฒิ ชื่นบาน แล้วเสร็จ
21 2563 Attitude of Housing Estate Leaders toward Social Stigma on COVID-19 Patient in Bangkok นายนัพวุฒิ ชื่นบาน แล้วเสร็จ
22 2562 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 นางสาวบังเอิญ ภูมิภักดิ์ แล้วเสร็จ
23 2563 ความคิดเห็นของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศต่อการจัดการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ณ พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ แล้วเสร็จ
24 2563 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและหลักพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของบุคลากรครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง นางสาวอรอนงค์ คงเรือง แล้วเสร็จ