ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ศูนย์สารสนเทศ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2558 โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine หนอนพยาธิ ในพื้นที่ห่างไกล นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร แล้วเสร็จ
2 2560 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2561 การพัฒนา Application สำหรับ พชพ. นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2563 นวัตกรรมกระบวนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค นางสาวสุพจนา คุ้มวงษ์ แล้วเสร็จ
5 2562 การพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Convoke) นายอัษฎางค์ โชติมัย แล้วเสร็จ
6 2559 โครงการพัฒนาระบบครุภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศ (Asset system) นายอัษฎางค์ โชติมัย อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2563 ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC4.0 (ระยะที่ 1) นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC4.0 (ระยะที่ 2) นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2564 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ นายปรีชา ภูมิพื้นผล อยู่ระหว่างดำเนินการ