ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 ถอดบทเรียน เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารงานตรวจสอบภายใน นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 ถอดบทเรียน เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 ถอดบทเรียน เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2558 เทคนิคการตอบข้อหารือของหน่วยรับตรวจ นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
5 2558 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
6 2559 องค์ความรู้ เรื่อง “การตอบข้อหารือของหน่วยรับตรวจ” นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
7 2559 องค์ความรู้ เรื่อง “ความเหมือนที่แตกต่าง การประชุมราชการ vs การประชุม/อบรม/สัมมนา” นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
8 2560 ถอดบทเรียนจากผู้รู้ เรื่อง เทคนิคการตอบข้อหารือ นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
9 2561 Book Serviced ให้หนังสือเราบริการคุณ นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
10 2562 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้กับหนูยิ้ม The series นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
11 2563 e-book คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ
12 2563 One page knowledge เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวจาริณี สรมานะ แล้วเสร็จ