ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 แนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work management) นางสาวธิติรัตน์ สายแปง แล้วเสร็จ
2 2563 คู่มือการดำเนินงานอาชีว อนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ นางสาวอารีพิศ พรหมรัตน์ แล้วเสร็จ
3 2563 หลักสูตร อบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อสต อช.) นางสาวธนาพร ทองสิม แล้วเสร็จ
4 2563 แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการทำงาน (work ability index) นางสาวธิติรัตน์ สายแปง แล้วเสร็จ
5 2563 แนวทางการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีคนทำงานองค์รวม นางสาวรชนีกร วีระเจริญ แล้วเสร็จ