ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองวัณโรค

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 โครงการการสำรวจความรอบรู้ด้านวัณโรคของประชาชนชาวไทย นางสาวสมัญญา มุขอาษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 โครงการกรณีศึกษากระบวนการพยาบาลที่ใช้ดูแลผู้ป่วย XDR-TB ระหว่างรอรับยา นางสาววรรณนิศา เทพรงค์ทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2564 โครงการรูปแบบการดื้อยาของเชื้อดื้อยาแนวที่ 1 ที่เพาะเชื้อขึ้น โดยห้องปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 นางสาวทิพประภา อมราสกุลทรัพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2564 โครงการการเปรียบเทียบผลการรักษาวัณโรคของกลุ่มสัญชาติเมียนมาร์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ช่วงก่อนและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายพิชิต ชวนงูเหลือม อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 2564 โครงการการประเมินการค้นหาและปัจจัยของ pre-XDR/XDR-TB ในผู้ป่วย MDR/RR-TB ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561-2563 นางสาวภัทรากาญจน์ วิถาทานัง อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 2564 โครงการร้อยละและปัจจัยต่อการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสวัณโรคในโรงพยาบาลพื้นที่นำร่องของกองวัณโรค นางวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 2564 โครงการการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มประชาชนทั่วไป นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 2564 โครงการการพัฒนาแนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงิน นางสาวขวัญใจ เกษพิชัยณรงค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 2564 โครงการการประเมินผลการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ภายใต้กลไก พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายอรรถกร จันทร์มาทอง อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 2565 โครงการการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยาชนิดรับประทานระยะสั้น 9 เดือน นางพิริยา เหรียญไตรรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2565 โครงการการสำรวจความชุกของวัณโรคประเทศไทยในปี พ.ศ.2565 นางผลิน กมลวัทน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 2565 โครงการการศึกษาการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง และชนิดรุนแรงมาก (Pre-XDR-TB and XDR-TB) นางสาวสายใจ สมิทธิการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 2566 โครงการการสำรวจวัณโรคดื้อยาประเทศไทย นางผลิน กมลวัทน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 2566 โครงการการสำรวจความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัว ในประชากรเป้าหมาย นายชำนาญ ยุงไธสง อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2564 โครงการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อการดำเนินงานวัณโรคในประเทศไทย นางสาวอุษณีย์ อึ้งเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2564 โครงการการประเมินระยะเวลาการแจ้งและสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายไซฟุดดีน แมกา อยู่ระหว่างดำเนินการ