ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2565 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เปิดเผยชื่อยา ดำเนินการในหลายสถาบัน บนสมมติฐานของความไม่ด้อยกว่าเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วิจัยโซลิโฟลดาซิน (Zoliflodacin) ชนิดรับประทานครั้งเดียวเปรียบเทียบกับยาเซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้ นางสาวรสพร กิตติเยาวมาลย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 อัตราการติดเชื้อไนซีเรีย โกโนเรียร่วมกับเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาทิสและความชุกของเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาทิสในช่องทางอื่นนอกเหนือจากอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้มารับบริการ ณ คลินิกบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาวศิวิมล ภูมินิยม อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 Prevalence Assessment of Sexually Transmitted Infections among Pregnant Woman Visiting an Antenatal Care Center of Thailand. นางสาวรสพร กิตติเยาวมาลย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2561 ความชุกของหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยชายที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร นายนัทธวิทย์ สุขรักษ์ แล้วเสร็จ
5 2563 แนวทางการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพข้อมูล Data-driven Continuous for Quality Improvement (DQI) ในระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยบริการ นายสามารถ พันธ์เพชร แล้วเสร็จ
6 2562 แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ. 2562 นายเอกชัย แดงสอาด แล้วเสร็จ
7 2561 The Effect of a Brief HIV Prevention Program on Risk Reduction Behaviors Among Thai Men Diagnosed With Sexually Transmitted Infections นายเอกชัย แดงสอาด แล้วเสร็จ
8 2562 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มผู้มารับบริการชายคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร นายเอกชัย แดงสอาด แล้วเสร็จ
9 2563 แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ นางสาววรรณรัตน์ มากำเนิด แล้วเสร็จ
10
11 2563 วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 นางสาวผกามาศ แตงคูหา แล้วเสร็จ
12 2563 วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 นางสาวผกามาศ แตงคูหา แล้วเสร็จ
13 2563 วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563 นางสาวผกามาศ แตงคูหา แล้วเสร็จ
14 2563 ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย (พ.ศ.2563 - 2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 นางมณฑินี วสันติอุปโภคากร แล้วเสร็จ
15 2563 แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ตามยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย (พ.ศ.2563 - 2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 นางมณฑินี วสันติอุปโภคากร แล้วเสร็จ
16 2563 มาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน นางมณฑินี วสันติอุปโภคากร แล้วเสร็จ
17 2563 แนวทางการจัดบริการรับยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตามบริบทของหน่วยบริการสุขภาพในไทย Guidelines on Differentiated Antiretroviral Treatment Delivery for Stable People Living with HIV in Thai Health Care นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์ แล้วเสร็จ
18 2562 ระบบขอข้อมูล (data request system) นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์ แล้วเสร็จ
19 2563 โปรแกรมระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ (Crisis Response System: CRS) นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์ แล้วเสร็จ
20 2564 “HIV INFO HUB” ศูนย์รวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวีของ ประเทศไทย นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 2563 แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทย (Thailand Practice Guideline for Eliminate Hepatitis C) นางมณฑินี วสันติอุปโภคากร แล้วเสร็จ
22 2563 การประเมินประสิทธิภาพของวิธี In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ (EFFICIENCY EVALUATION OF AN IN-HOUSE REAL TIME PCR ASSAY FOR THE DETECTION OF Chlamydia trachomatis and Neisseria gon นางสาวศิวิมล ภูมินิยม แล้วเสร็จ
23 2564 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การบริหารจัดการโครงการเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับชาติ (National AIDS and STIs program management) นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2561 Determined of cervical and anal cytological abnormalities by Pap test in high risk sexual behavior population group among attending at STD clinic (Bangrak hospital) นางสาวบุศรา บำรุงศักดิ์ แล้วเสร็จ
25 2564 รายงานการประเมินผลครึ่งแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 นางสาวนันทวรรณ วงษ์ทิพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 2564 รายงานการดำเนินงานเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ประจำปี (annual report) นางสาวนันทวรรณ วงษ์ทิพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 2563 รายงานประจำปี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2563 นางสาวนภกานต์ คนซื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 2563 ทบทวนการดำเนินงานด้านเอดส์ในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) ภายใต้โครงการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคด้วยชุดบริการ RRTTR ระยะที่ 2 (2561-2563) นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 2563 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรชุมชนเพื่อการดำเนินงานเอชไอวีเอดส์ในพื้นที่ (PIF-CBO) นางสาวนภกานต์ คนซื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 2563 รายงานประเมินผลมาตรการการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย นางสาวนันทวรรณ วงษ์ทิพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 2563 รายงานการประเมินผลการจัดบริการยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรหลักอื่นของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 นางสาวหรรษา รักษาคม อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 2563 การประเมินสถานการณ์เอชไอวีรูปแบบการให้บริการเอชไอวีในชุมชนในพื้นที่ 13 จังหวัด นางสาวรวิพร เสาร์อินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 2564 รายงานสถานการณ์การตีตรา และเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ นางสาวนันทวรรณ วงษ์ทิพย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 2563 การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in house real time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาวบุศรา บำรุงศักดิ์ แล้วเสร็จ
35 2562 Human papillomavirus genotyping in general women and female sex worker group in Thailand. นางสาวบุศรา บำรุงศักดิ์ แล้วเสร็จ
36 2561 การทดสอบความไวต่อยา zoliflodacin ของเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ที่แยกได้ในประเทศไทย ปี 2561” นางสาวนางสาวรสพร กิตติเยาวมาลย์ แล้วเสร็จ
37 2565 การศึกษาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ชนิดทราบผลเร็ว ในกลุ่มผู้ได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อครั้งแรก ใน 13 จังหวัดนำร่อง Study of recent HIV infection using HIV-1 rapid recency testing in 13 pilot provinces of Thailand นายสุรพล เกาะเรียนอุดม อยู่ระหว่างดำเนินการ