ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองโรคไม่ติดต่อ

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2565 ปัจจัยด้านการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ของ NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาล ปี 2563 นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2566 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรและเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค NCDs 4.0 นายกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ พบ แล้วเสร็จ
5 2563 โครงการพัฒนานโยบายและปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เพื่อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี) นายกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ พบ แล้วเสร็จ
6 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563 นายกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ พบ แล้วเสร็จ
7 2563 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะปี 2563 นายกลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน ทช แล้วเสร็จ
8 2563 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อตามกรอบ 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563 นายกลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน ทช แล้วเสร็จ
9 2563 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อตามกรอบ 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563 นายกลุ่มเทคโนโลยี ระบาดวิทยา และมาตรการชุมชน ทช แล้วเสร็จ
10 2562 ประสิทธิผลของการดำเนินการชุดมาตรการ Thailand Global HEARTS ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เพื่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ชุมชนหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์ แล้วเสร็จ
11 2563 ประสิทธิผลของการดำเนินการชุดมาตรการ Thailand Global HEARTS ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เพื่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ชุมชนหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์ แล้วเสร็จ
12 2561 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561 นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล แล้วเสร็จ