ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2561 การประเมินผลการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพื่อควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง นายบุญเสริม อ่วมอ่อง แล้วเสร็จ
2 2561 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในยุงลาย ปีงบประมาณ 2561 นายบุญเสริม อ่วมอ่อง แล้วเสร็จ
3 2561 โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์โรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย แล้วเสร็จ
4 2561 โครงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสในคน นางสาวพัชรินทร์ บุญอินทร์ แล้วเสร็จ
5 2561 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายแห่งชาติพ.ศ 2560 - 2564 นางสุธีรา พูลถิน แล้วเสร็จ
6 2561 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ระยะที่สอง การพัฒนาหลักสูตรนักวิชาการโรคติดต่อนำโดยแมลง) นางรุ่งระวี ทิพย์มนตรี แล้วเสร็จ
7 2561 โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษา (Critical Practice Guidelines ; CPG) โรคติดต่อนำโดยแมลง นายสุภาวดี พวงสมบัติ แล้วเสร็จ
8 2561 โครงการการเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงของยุงพาหะนำโรค นางสาวคณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ แล้วเสร็จ
9 2562 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 นายบุญเสริม อ่วมอ่อง แล้วเสร็จ
10 2562 โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์โรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย แล้วเสร็จ
11 2562 โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์โรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย แล้วเสร็จ
12 2562 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส แล้วเสร็จ
13 2562 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินการเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงของยุงพาหะ นางสาวคณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ แล้วเสร็จ
14 2562 โครงการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพวิธีการควบคุมแมลงนำโรค ปี 2562 นายบุญเสริม อ่วมอ่อง แล้วเสร็จ
15 2562 โครงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสในคน นางประภา อานันทสุข แล้วเสร็จ
16 2563 โครงการประเมินประสิทธิผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 นางสุภาวดี พวงสมบัติ แล้วเสร็จ
17 2563 โครงการการประยุกต์ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังในระดับพื้นที่เพื่อการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก นางสุภาวดี พวงสมบัติ แล้วเสร็จ
18 2563 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นำร่อง นางสุภาวดี พวงสมบัติ แล้วเสร็จ
19 2563 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส แล้วเสร็จ
20 2563 โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข ระยะที่ 1 นายพงศกร สดากร แล้วเสร็จ
21 2564 โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข ระยะที่ 2 นายพงศกร สดากร อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2564 ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligent) ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย เท้าช้าง และแมลงพาหะนำโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 2565 โครงการพัฒนาประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นางสุภาวดี พวงสมบัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 2566 ชุดโครงการวิจัยเครื่องมือที่เอื้ออำนวยในการลดภาระการจัดการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย นายอภิญญา นิรมิตรสันติพงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 2565 การเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine)แก่ผู้เดินทางเข้าประเทศของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย นางสุภาวดี พวงสมบัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 2559 โครงการจัดพิมพืสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาะรณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นายนายจีรพัฒน์ แก้วเกตุ แล้วเสร็จ
27 2560 โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย แล้วเสร็จ
28 2560 โครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรียระยะเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดโครงการกองทุนโลก นายประยุทธ์ สุดาทิพย์ แล้วเสร็จ
29 2560 โครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรียระยะเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดโครงการกองทุนโลก นายประยุทธ์ สุดาทิพย์ แล้วเสร็จ
30 2562 Health Literacy on Dengue prevention and control through social media in Thailand การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุงในการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กนักเรียนในประเทศไทย นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ แล้วเสร็จ