ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองโรคติดต่อทั่วไป

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2563 คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข นางสาวรัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ แล้วเสร็จ
2 2562 คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางรัตนา ธีระวัฒน์ แล้วเสร็จ
3 2563 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 นางสาวศิริวลัยย์ มณีศรีเดช แล้วเสร็จ
4 2560  รูปแบบการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล แล้วเสร็จ
5 2560  การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ปี 2560 นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ แล้วเสร็จ
6 2560  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2560 นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม แล้วเสร็จ
7 2560  สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ปี พ.ศ. 2560 นายชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม แล้วเสร็จ
8 2560  รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในชุมชน นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ แล้วเสร็จ
9 2560  การสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบกในประเทศไทย นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ แล้วเสร็จ
10 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคลังวัคซีนสำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ แล้วเสร็จ
11 2560 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอญอโดยมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดตาก นายวรยุทธ นาคอ้าย แล้วเสร็จ
12 2561 สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 นางอรนาถ วัฒนวงษ์ แล้วเสร็จ
13 2561 Plaque Surveillance in Thailand: A Case Study of Passenger Deparing from Madagascar นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ แล้วเสร็จ
14 2564 ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อ โควิด-19 ในเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หลังการระบาดระลอกแรกของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย นางรณิดา เตชะสุวรรณา อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 2565 การเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในบ่อเกรอะ นางสาวรัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 2566 ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ต้องขัง นางรณิดา เตชะสุวรรณา อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 2562 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial ntelligence : AI) เพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ นางอรนาถ วัฒนวงษ์ แล้วเสร็จ
18 2558 ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (R36) นางรัตนา ธีระวัฒน์ แล้วเสร็จ
19 2552 ระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms.com) นางนวพรรษ อุทัย แล้วเสร็จ
20 2557 ระบบศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค นางสาวจริยา ดาหนองเป็ด แล้วเสร็จ
21 2564 ระบบฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสดเด็ขพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางอรนาถ วัฒนวงษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 2561 The Study of Orientia tsutsugamushi Strain in the Chigger Mite and Liver/ Spleen from Trapped in the Northern Part of Thailand by using Polymerase Chain Reaction Technique นางอรทัย ทิมพงษ์ แล้วเสร็จ
23 2562 การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปรโตซัวในลำไส้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทย ปี พ.ศ. 256 นางอรนาถ วัฒนวงษ์ แล้วเสร็จ