ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2566 การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขด้านมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม นางสาวลัดดา ธรรมการรัณย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 การศึกษาพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นซิลิกา นางสาวพัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2554 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง นางสาวนลินี ศรีพวง แล้วเสร็จ
4 2554 "หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ " นางสาวนลินี ศรีพวง แล้วเสร็จ
5 2564 วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สารแปรรูปของไวนิลคลอไรด์ นายวิกรม จันทะเนาว์ แล้วเสร็จ
6 2556 องค์ความรู้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Carbofuran) นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์ แล้วเสร็จ
7 2557 คู่มือการจัดการตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ นายธนู ทองคำสุก แล้วเสร็จ
8 2557 รายงานผลสำรวจสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงชุมชนต่อพิษสารเคมีในจังหวัดระยอง นางสาวนลินี ศรีพวง แล้วเสร็จ
9 2561 แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในวัยแรงงาน นางสาวชไมพร ชารี แล้วเสร็จ
10 2564 การศึกษาการป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย นายบวร มิตรมาก อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 2563 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์ แล้วเสร็จ
12 2561 แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลเอกชน นางสาวธิติรัตน์ สายแปง แล้วเสร็จ
13 2562 คู๋มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก นางสาวสุนันท์ นาคกร แล้วเสร็จ
14 2563 แอปตาเซนเซอร์สำหรับการตรวจสารพาราควอท นางสาวเนตรนภา ฉิ่งกิตติ แล้วเสร็จ
15 2559 การพัฒนาชุดแผ่นทดสอบในการตรวจวัดการรับสัมผัสสารพาราควอทของเกษตรกร (ระยะที่ 2 ) นางสาวเนตรนภา ฉิ่งกิตติ แล้วเสร็จ
16 2561 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งเเเวดล้อมกับโรค/อาการสำคัญตามปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโรค/อาการสำคัญตามปัญหาสิง่ที่คุกคามด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นายประหยัด เคนโยธา แล้วเสร็จ
17 2561 คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพและการบริหารจัดการปัญหาทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวญาณิศา ศรีใส แล้วเสร็จ
18 2561 คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข ปี 2561 นางสาวอารีพิศ - แล้วเสร็จ
19 2557 รายงานสรุปผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสแร่ใยหินปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการรื้อถอนศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ 2557 นายณัฐพงศ์ แหละหมัน แล้วเสร็จ
20 2557 แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (Guidance for Environmental Medicine Services) นายณัฐพงศ์ แหละหมัน แล้วเสร็จ
21 2557 แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี นายวงศกร อังคะคำมูล แล้วเสร็จ
22 2557 คู่มือเกณฑ์การพัฒนาของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย แล้วเสร็จ
23 2559 แนวทางการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ แล้วเสร็จ
24 2563 แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในวัยแรงงาน นางสาวนลินี ศรีพวง แล้วเสร็จ
25 2563 แนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ นางชุลีกร ธนธิติกร แล้วเสร็จ
26 2563 แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีว่อนามัยและสิ่งแวดล้อม นายณัฐพงศ์ แหละหมัน แล้วเสร็จ
27 2563 แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสำหรับระบบทางเดินหายใจ: กรณีเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอง (PM2.5) นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ แล้วเสร็จ
28 2560 องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง จากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี แล้วเสร็จ