ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการชี้แจงคำของบประมาณ แบบ Real Time นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 ถอดบทเรียน การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะปฏิรูป (2561-2565) ช่วงปี 2561-2563 (MidTerm Reviewed) นางสาวมินตรา สายพิมพ์ แล้วเสร็จ