ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ ปีที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะโครงการ
1 2564 แนวทางการประเมินตนเองเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบของกรมควบคุมโรค ปี 2564 นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 2564 บทเรียนออนไลน์ (e – learning) หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ” นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 2563 วารสาร เรื่อง "10 วันที่ภูร่องกล้า" นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ แล้วเสร็จ
4 2563 วารสาร เรื่อง การนำนโยบายองค์กรคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติในกรมควบคุมโรค นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ แล้วเสร็จ
5 2563 วารสาร เรื่อง "นิราศโควิด" นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ แล้วเสร็จ