ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เกี่ยวกับระบบ

ระบบนี้พัฒนาขึ้น โดยกองนวัตกรรมและวิจัย เพื่อรวบรวมผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ กรมควบคุมโรค สำหรับหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นช่องทางการสืบค้น และจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค

2. เพื่อใช้เป็นช่องทาง การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระดับหน่วยงาน และนวัตกรรมกรมควบคุมโรค

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และสืบค้น ความรู้ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และผลงานวิชาการ ของกรมควบคุมโรค