แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานฐานข้อมูลองค์ความรู้ ของกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)

โปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานฐานข้อมูลองค์ความรู้ ของกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)

ระดับความพึงพอใจ

ระดับ 4 = มากที่สุด , ระดับ 3 = มาก , ระดับ 2 = น้อย , ระดับ 1 = น้อยที่สุด

1. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการงานฐานข้อมูลองค์ความรู้ ของกองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)